Rozp. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

7

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2476

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2043, poz. 2476

Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 2476), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.01.2024 r. — dotyczy § 2.

Na podstawie art. 35d ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa rodzaje pism, których złożenie nie wymaga opatrzenia podpisem lub pieczęcią uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym i konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 2.

Nie opatruje się podpisem ani pieczęcią następujących rodzajów pism składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta osoby fizycznej i konta jednostki organizacyjnej innej niż określona w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej:

1) wniosku w sprawie, której załatwienie polega na wydaniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pisma generowanego automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym, w tym wniosku o wydanie:

a) zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) składanego na podstawie art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.),

b) zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), składanego na podstawie art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

2) zeznania udostępnianego podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym na podstawie art. 45cd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) oraz art. 21c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 oraz z 2023 r. poz. 1059 i 1414);

3) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2), o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2023 r. poz. 1774 i 1843);

4) deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2), o której mowa w art. 10 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170, 1463 i 1723);

5)–6) (uchylone)

7) zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4a ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 654 i 818);

8) wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku, o którym mowa w art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

9) wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań;

10) wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty;

11) pisma ogólnego, którego wzór został udostępniony na tych kontach;

12) pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) i zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1), składanych na podstawie art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

13) pism w sprawie wiążącej informacji stawkowej określonej w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852), których wzory zostały udostępnione na tych kontach;

14) deklaracji, zeznań, oświadczeń, zgłoszeń, zawiadomień, informacji i wniosków innych niż wymienione w pkt 1–13, których wzory zostały udostępnione na tych kontach.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. [tj. dnia 09.07.2022 r. — przyp. redakcji]