MF: Dalsze uszczelnienie VAT w sektorze e-commerce przyjęte przez rząd

12
  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwiększającej efektywność uszczelnienia podatku VAT.
  • Zgodnie z nim banki i inne instytucje finansowe będą prowadzić, przechowywać i przesyłać do szefa KAS ewidencję wskazanych transakcji płatniczych.
  • Ustawa obejmuje raportowaniem płatności transgraniczne, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Projekt ustawy implementuje dyrektywę 2020/284 zmieniającą dyrektywę VAT w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych.

Zgromadzone dane będą:

  • przechowywane przez szefa KAS,
  • umieszczone w unijnym systemie CESOP.

System CESOP będzie zbierać dane przekazywane przez administracje wszystkich państw członkowskich. W ten sposób powstanie kompleksowa baza danych o płatnościach transgranicznych, realizowanych w ramach Unii jak i z krajami trzecimi, z której na ściśle określonych zasadach, będą mogły korzystać poszczególne państwa. CESOP to kolejne narzędzie analityczne służące do  wykrywania nieprawidłowości, co w efekcie przekłada się na uszczelnienie poboru VAT, szczególnie w sektorze e-commerce.

Skutki budżetowe

Szacunki Ministerstwa finansów wskazują, że w okresie 10 lat od wejścia w życie zapisów, dochody budżetu państwa wzrosną o 2,48 mld zł. Koszty oszacowano na 3,51 mln zł. Wdrożenie  dyrektywy powinno nastąpić do 31 grudnia 2023 r.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii powoduje spadek luki VAT 

Według szacunków Ministerstwa Finansów dzięki wykorzystaniu wprowadzonych narzędzi uszczelniających, takich jak przykładowo STIR oraz nowoczesnych technologii, luka VAT w Polsce spadła z ponad 24 proc. w 2015 r. do 4,3 proc. w 2021 r.

MF