Rozp. w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

2

Dz.U. 2023.2542

Rozporządzenie Ministra Finansów

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2542

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170, 1463 i 1723) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwanego dalej „podatkiem”, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres pouczeń udzielanych podatnikowi przez płatnika oraz treść rejestru podatku;

2) zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika;

3) wzór deklaracji w sprawie podatku.

§ 2.

Płatnicy określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia, a w przypadku niepobrania podatku zamieszczają podstawę prawną jego niepobrania.

§ 3.

Płatnicy pouczają podatników o:

1) skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 654 i 818) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;

2) przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

3) ciążącym na podatniku obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.

§ 4.

1. Rejestr podatku zawiera następujące rubryki:

1) liczbę porządkową;

2) datę sporządzenia aktu notarialnego;

3) numer repertorium A;

4) datę wpisania aktu notarialnego do rejestru podatku;

5) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika;

6) identyfikator podatkowy podatnika: numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli podatnik go posiada;

7) miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika;

8) zwięzłe określenie treści czynności cywilnoprawnej;

9) wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej;

10) miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot czynności cywilnoprawnej (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

11) stawkę podatku;

12) kwotę pobranego podatku albo podstawę prawną jego niepobrania;

13) uwagi.

2. Płatnicy w rejestrze podatku:

1) dokonują podsumowania kwot podatku pobranego w każdym miesiącu, za który jest dokonywane rozliczenie podatku z organem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany;

2) odnotowują w rubryce „uwagi” kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.

3. Informacje z rejestru podatku określone w ust. 1, zamiast w tym rejestrze, mogą być ujęte w księdze notarialnej repertorium A prowadzonej na podstawie przepisów o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów sądom rejonowym. Przepisy dotyczące rejestru podatku stosuje się odpowiednio do repertorium.

§ 5.

1. W przypadkach określonych w art. 11 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwrotu podatku dokonuje organ podatkowy właściwy miejscowo w sprawie tego podatku.

2. Jeżeli zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek zapłaty podatku był solidarny, zwrot podatku następuje na rzecz jednego z podatników, z równoczesnym powiadomieniem pozostałych podatników o dokonanym zwrocie.

§ 6.

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika zawiera następujące dane:

1) okres, za który jest składana deklaracja;

2) miejsce i cel złożenia deklaracji (nazwa i adres siedziby organu podatkowego, złożenie deklaracji/korekta deklaracji);

3) dane płatnika (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, adres zamieszkania płatnika);

4) identyfikator podatkowy płatnika;

5) adres siedziby kancelarii notarialnej;

6) dane dotyczące należności:

a) łączną kwotę podatku pobranego w danym miesiącu (po zaokrągleniu do pełnych złotych),

b) kwotę podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany (po zaokrągleniu do pełnych złotych),

c) kwotę potrąconego wynagrodzenia z tytułu poboru podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych),

d) kwotę podatku wpłaconego na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego;

7) informację o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom, sporządzoną z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku określonych w art. 16 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 2005), zawierającą:

a) dane identyfikujące gminę (nazwę gminy, jej identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju „TERYT”, nazwę województwa i powiatu, w których gmina jest położona),

b) łączną kwotę podatku należnego poszczególnym gminom,

c) numery repertorium A, pod którymi wpisane są czynności prawne, z tytułu których podatek jest należny poszczególnym gminom;

8) oświadczenie płatnika o zgodności podanej kwoty pobranego podatku z kwotami wykazanymi w prowadzonym rejestrze podatku lub w repertorium A — w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3;

9) podpis płatnika.

§ 7.

Wzór deklaracji w sprawie podatku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 1999), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 1059).

Załączniki