Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

202

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.110

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 110

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718
i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

2. Klasyfikację, o której mowa w ust. 1, stosuje się:

1) w roku szkolnym 2019/2020 w:

a) klasach II i III dotychczasowego czteroletniego technikum,

b) klasie I branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli naukę z dniem 1 lutego 2019 r.,

c) klasach II i III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

d) semestrach II–V szkoły policealnej,

2) w roku szkolnym 2020/2021 w:

a) klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum,

b) klasie II branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. b,

c) klasie III branżowej szkoły I stopnia w odniesieniu do oddziałów dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

d) semestrach IV i V szkoły policealnej,

3) w roku szkolnym 2021/2022 w:

a) klasie IV dotychczasowego czteroletniego technikum,

b) klasie III branżowej szkoły I stopnia będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. b

— zgodnie z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.).

§ 2.

Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.