Dnia 11 marca 2022 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych organów UE.

Wykaz, o którym wyżej mowa, zawarto w obwieszczeniu Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 21 kwietnia 2022 r. poz. 421).

Powołane obwieszczenie wydano na podstawie upoważnienia określonego w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocen zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344). Zgodnie z tym przepisem Prezes PKN ogłasza dwa razy w roku, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, numery i tytuły norm zharmonizowanych wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia i danymi dotyczącymi miejsca ich publikacji, a także informacje o ogłoszonych przez Komisję Europejską okresach przejściowych stosowania domniemania zgodności i ostrzeżeniach dotyczących ograniczenia domniemania zgodności, według stanu na dzień 30 czerwca i dzień 31 grudnia każdego roku.

Podstawą prawną do wydania omawianego obwieszczenia jest ponadto art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r. poz. 222). Stosownie do brzmienia tego zapisu Prezes PKN ogłasza dwukrotnie w ciągu roku – według stanu na dzień 30 czerwca i dzień 31 grudnia – w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim, numery i tytuły PN, będących transpozycją norm europejskich, uznanych także przez KE za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, do których odniesienia KE opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE.

Upoważnieniem do publikacji omawianego obwieszczenia jest także art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r. poz. 5).

W obwieszczeniu Prezesa PKN z dnia 11 marca 2022 r. opublikowano wykazy PN wraz ze szczegółowymi danymi (załączniki nr 1-23) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

zxc