MFIPR: Funduszy unijne 2021-2027 dla samorządów i przedsiębiorców

7

Zakres, zasady i źródła finansowania przedsięwzięć samorządowych oraz wsparcia przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027 – to główny temat konwentu władz terytorialnych z powiatu leżajskiego. W obradach uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińskiej-Jedynak.

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorcy pozostaną głównymi beneficjentami funduszy w nowej perspektywie finansowej UE. Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa, nasz kraj będzie mógł przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro. Pieniądze te zainwestujemy w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę komunalną, ochronę środowiska, energetykę, edukację, dostępność i sprawy społeczne

– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińskiej-Jedynak.

Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego

Fundusze unijne 2021-2027 pozwolą samorządom na kontynuację planów, w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej (drogi wojewódzkie, drogi lokalne), społecznej (edukacja, ochrona zdrowia) oraz wodno-kanalizacyjnej i odpadowej. JST będą mogły realizować przedsięwzięcia również z zakresu rynku pracy, informatyzacji, OZE czy turystyki.

Samorząd powiatu leżajskiego, tak jak JST w całym kraju, będzie mógł ubiegać się o wsparcie finansowe inwestycji z programu regionalnego oraz programów krajowych (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko; Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej; Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich).

Przedsięwzięcia samorządowe w ramach Polityki Spójności będą realizowane poprzez instrumenty terytorialne, znane nam z poprzednich lat. Są to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT-y) oraz Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS-y). Nowością są Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), bazujące na doświadczeniach z realizacji regionalnych inwestycji terytorialnych czy kontraktów samorządowych w latach 2014-2020.

Jak zaznaczyła wiceszefowa MFiPR, w nowej perspektywie finansowej podstawową formą wsparcia JST będzie dotacja. Wzrastać będzie również znaczenie wsparcia zwrotnego, w tym pożyczki, poręczenia i gwarancje, a także wzrośnie rola partnerstwa publiczno-prywatnego.

Fundusze unijne dla przedsiębiorców

W budżecie unijnym na lata 2021-2027 wsparcie innowacyjności i rozwoju konkurencyjności polskiego sektora przedsiębiorczości uwzględniono w trzech programach krajowych: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, a także w programach regionalnych

– wyjaśniła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Polski biznes może otrzymać dofinansowanie unijne przede wszystkim na działalność badawczo-rozwojową, rozbudowę infrastruktury B+R oraz współpracę z nauką, w tym wzmocnienie kompetencji.

MFiPR