MEiN wzmacnia rolę kuratora oświaty

Nowela prawa oświatowego - projekt ustawy przyjęty przez Sejm RP.

4

W czwartek, 13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z jej założeniami wzmocniona zostanie rola kuratorów oświaty. Zmienione będą także zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie szkół i placówek oświatowych. W ustawie pojawił się również zapis wzmacniający rolę rodzica w szkole, zgodnie z którym rodzice będą w pełni decydowali o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych.

Wprowadzone zmiany

W nowelizacji ustawy został określony sposób postępowania w sytuacji, w której dyrektor szkoły lub placówki uchyla się lub nie realizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty. Kurator będzie miał możliwość wezwania dyrektora szkoły lub placówki do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora.

Do ustawy wprowadzono także katalog warunków, jakie muszą być spełnione, aby organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę. Wzmocniono także rolę rady pedagogicznej. Będzie miała ona obowiązek opiniować arkusz organizacji szkoły lub przedszkola. Z kolei dyrektor będzie musiał poinformować nadzór pedagogiczny o zmianach w arkuszu organizacji wprowadzonych po 30 września.

Zajęcia dodatkowe – wzmocnienie nadzoru pedagogicznego

Nowelizacja ustawy dotyczy także kwestii zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Zakłada ona, że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły oraz konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na zajęciach. Dodatkowo dyrektor będzie musiał uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dotyczącą działań takiej organizacji w szkole lub placówce. Wyjątkiem są organizacje harcerskie.

Udział ucznia w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez organizacje i stowarzyszenia będzie wymagał pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

Uregulowanie kwestii nauki zdalnej

W noweli pojawił się także zapis o możliwości wprowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć trwa dłużej niż 2 dni. Możliwość zawieszenia zajęć dotyczy:

  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych;
  • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia, zagrażającej zdrowiu uczniów;
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
  • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

Zdalne nauczanie może być także zorganizowane dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub poddanych hospitalizacji. Projekt nowelizacji ustawy trafi teraz pod obrady Senatu.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki