Kodeks postępowania administracyjnego – ogłoszono zaktualizowane przepisy

7

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2022 r. pod pozycją 2000 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „KPA”.

W jednolitym tekście KPA uwzględniono zmiany wynikające z:

 • ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 1491),
 • ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz. U. poz. 2052),
 • ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301),
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1855) oraz
 • przepisów ogłoszonych przed dniem 14 września 2022 r.

Przepisy przejściowe oraz określające terminy wejścia w życie poszczególnych ustaw zmieniających, pominięte w jednolitym tekście KPA, zamieszczono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r.

Postanowienia KPA normują:

 • postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco,
 • postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych powyżej,
 • postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami wskazanymi w pkt poprzedzającym,
 • postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń,
 • nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu,
 • tryb europejskiej współpracy

KPA reguluje także postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.

Przepisów KPA nie stosuje się m.in. do:

 • postępowania w sprawach karnych skarbowych,
 • spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII,
 • postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

zxc