Dodatek „nocny” do wynagrodzenia w 2023 roku

17

Znamy już oficjalne informacje dotyczące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które będzie obowiązywać w 2023 roku. Najniższa ustawowa płaca będzie podążać za systematycznie rosnącą inflacją i wzrośnie dwukrotnie w przyszłym roku. Minimalna stawka stanowi także podstawę ustalania dodatku przysługującego pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej. Przypominamy, jakie są zasady obliczania tego dodatku.

Przepisy ustawy – Kodeks pracy przewidują, że pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie w zakresie obliczania wspomnianego dodatku zostało unormowane w przepisach wykonawczych, czyli w rozp. z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 927).

Stawkę za godzinę pracy w porze nocnej oblicza się, dzieląc:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na dany rok kalendarzowy (w 2023 roku 3 490 zł od 1 stycznia i 3 600 zł od 1 lipca), przez
  • przypadającą do przepracowania w danym miesiącu liczbę godzin.

Uwzględniając obliczoną w ten sposób stawkę godzinową, można ustalić finalną wysokość dodatku do wynagrodzenia przysługującego za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynoszącego 20% tej stawki.

zxc