Wypadki przy pracy w 2021 r.

3

W 2021 r. zgłoszono 68777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 9,6% więcej
niż w 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 4,62 do 5,10.

Udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3% (analogicznie, jak
w 2020 r.), w wypadkach ciężkich – 0,5% (spadek o 0,1 p.proc.). Natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem zwiększyła się o 9,7%.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: podlaskim (6,53), opolskim (6,32) oraz warmińsko-mazurskim (6,13), a najniższy w województwach: mazowieckim (3,67) i małopolskim (3,91).

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (14,17), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (13,23) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,27), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,74), działalność finansowa
i ubezpieczeniowa (1,17) oraz pozostała działalność usługowa (1,22).

źródło: GUS