Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – aktualne przepisy

97

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2022 r. pod pozycją 1969 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 sierpnia 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490),
  • ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 28 lipca 2022 r.

Przepisy przejściowe oraz dotyczące terminów wejścia w życie nowelizacji, pominięte w jednolitym tekście omawianej ustawy, ujęto w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Prawa i obowiązki strażaków określono w zapisach Rozdziału 7 ustawy o PSP.

Z kolei w Rozdziale 9 cyt. ustawy zawarto postanowienia w zakresie uposażenia oraz innych świadczeń pieniężnych przysługujących strażakom.

Oprócz uposażenia strażacy otrzymują także:

– dodatek za stopień,

– dodatek służbowy,

– dodatek motywacyjny,

– dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.

Do świadczeń pieniężnych przysługujących strażakowi zalicza się m.in.:

  • zasiłek na zagospodarowanie,
  • nagrody oraz zapomogi,
  • nagrody jubileuszowe,
  • należności za podróże i przeniesienia służbowe,
  • świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.

zxc