Rozp. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

7

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1958

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2202; z 2023 r. poz. 1958

Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 1958) — weszła w życie dnia 06.10.2023 r. — dotyczy załącznika.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. [tj. dnia 11.11.2022 r. — przyp. redakcji]

Załączniki