Ponad 44 mld dotacji do FUS w 2022 r.

9

W 2021 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych miał saldo ujemne w wysokości 44 373 mln zł. Zarówno fundusz rentowy, jak i fundusz wypadkowy w 2021 r. wygenerowały nadwyżki odpowiednio na poziomie: 8 160 mln zł i 4 182 mln zł. Do MF wpłynęła interpelacja dotycząca prognoz FUS.

Interpelacja nr 30579 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie prognoz i wyników Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowna Pani Minister,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w podanym w styczniu zeszłego roku komunikacie wskazał, iż „Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy. Jednak fundusze rentowy i wypadkowy, które są częścią FUS, będą generować roczne nadwyżki co spowoduje poprawę sytuacji finansowej całego FUS. Tak wynika z przygotowanej przez ZUS najnowszej prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2021-2025. ZUS opracował prognozę wpływów i wydatków FUS na lata 2021-2025 w trzech wariantach: pośrednim, optymistycznym i pesymistycznym. FUS pozostanie deficytowy, co oznacza że nadal trzeba go zasilać z pozaskładkowych źródeł m.in. dotacją z budżetu państwa. (…) Na wysokość rocznego deficytu FUS w prognozowanych latach wpływać będą deficyty w funduszu emerytalnym i chorobowym. (…) W wariantach pośrednim i optymistycznym we wszystkich latach prognozy obserwujemy wzrost wydolności FUS. W wariancie pesymistycznym po wzroście w 2021 r. w latach 2022-2025 wydolność FUS maleje. W 2025 r. wydolność FUS w wariancie optymistycznym wynosi 81,4 proc., a w wariancie pesymistycznym – 73,8 proc., a w wariancie pośrednim – 78,4 proc. Zgodnie z prognozą ZUS sytuacja funduszu rentowego i wypadkowego będzie się poprawiać.”.

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 

1. Który wariant prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest najbardziej realny po zakończeniu 2021 roku?

2. Jak przedstawia się bilans wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku?

3. W jaki sposób ZUS oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej będzie dążyło do obniżenia, zmniejszenia deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

4. Czy fundusz rentowy FUS wygenerował nadwyżkę w 2021 roku? Ile ona wynosi?

5. Czy fundusz wypadkowy FUS wygenerował nadwyżkę w 2021 roku? Ile ona wynosi?

6. Jaki deficyt w 2021 roku wygenerował fundusz emerytalny FUS?

7. Jaki deficyt w 2021 roku wygenerował fundusz chorobowy FUS?

8. Jakie dotacje z budżetu państwa w 2022 roku na zasilenie FUS przewidział minister rodziny i polityki społecznej?

9. Jaki był koszt obsługi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku?

10. Jaki jest planowany koszt obsługi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 roku i latach następnych?

11. Czy prognoza zaprezentowana w 2021 roku odnośnie do wpływów i wydatków FUS na lata 2021-2025 pozostaje nadal aktualna?

Michał Wypij, 14-01-2022

Odpowiedź na interpelację nr 30579 w sprawie prognoz i wyników Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pana Posła Michała Wypija w sprawie, przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu znak: K9INT30579, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na lata 2021-2025 została przygotowana w grudniu 2020 r. i była ona adekwatna do stanu prawnego obowiązującego na moment zakończenia budowy modelu prognostycznego (grudzień 2020 r.). Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządził Prognozę w trzech wariantach: pośrednim, pesymistycznym i optymistycznym. W każdym z wariantów prognozy wykorzystany został inny zestaw założeń makroekonomicznych. Założenia te ZUS otrzymał z Ministerstwa Finansów (MF) w listopadzie 2020 r. i zakładały one stopniową poprawę wskaźników ekonomiczno-gospodarczych od 2021 r. po recesji wywołanej epidemią koronawirusa. Znane na ten moment wskaźniki makroekonomiczne dotyczące 2021 r. okazują się być korzystniejsze niż zakładane przez MF. Ponadto w 2021 r. wprowadzono wiele zmian prawnych, które w istotny sposób wpływają na wyniki osiągane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

W 2021 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych miał saldo ujemne w wysokości 44 373 mln zł. Zarówno fundusz rentowy, jak i fundusz wypadkowy w 2021 r. wygenerowały nadwyżki odpowiednio na poziomie: 8 160 mln zł i 4 182 mln zł. Natomiast deficyt wygenerował fundusz emerytalny – 47 444 mln zł i fundusz chorobowy – 9 271 mln zł.

We wpływach uwzględnione zostały składki, wpływy ze środków przenoszonych z otwartych funduszy emerytalnych do funduszu emerytalnego z tytułu osiągnięcia wieku o 10 lat niższego od wieku emerytalnego (środki przenoszone w ramach tzw. „suwaka bezpieczeństwa”) oraz dotacja celowa na świadczenia podlegające finansowaniu z budżetu państwa. W wydatkach uwzględnione są wydatki na świadczenia, koszty prewencji rentowej i wypadkowej oraz odpis na działalność ZUS.

Jednocześnie informuję, że na 2022 r. przewidziano dotację do FUS w kwocie 44 723 mln zł. Natomiast odpis na działalność prowadzoną przez ZUS w związku z obsługą Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 r. wyniósł 3 865 mln zł.

Z kolei planowany odpis na działalność prowadzoną przez ZUS w związku z obsługą Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie:

  • 4 911 mln zł w 2022 r.
  • 4 963 mln zł w 2023 r.
  • 5 018 mln zł w 2024 r.
  • 5 044 mln zł w 2025 r.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że na stronie internetowej ZUS dostępna jest aktualna prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2022-2026 – link do publikacji https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/prognozy-fus.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

źródło: sejm, gov.pl