Polski Ład: Praktyczna analiza zmian w PIT 2022, cz. 3

Ulga dla klasy średniej.

17

Ulga dla klasy średniej ma rekompensować likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Będzie dotyczyła zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (również korzystający z 50% kosztów uzyskania przychodu) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednak tylko tych, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

Możliwość zastosowania ulgi obwarowana będzie wysokością osiąganych rocznych zarobków, mieszczących się w przedziale pomiędzy 68.411,99 zł a 133.692,01 zł.

 

  Z ulgi dla klasy średniej nie będą mogli skorzystać  
  Przedsiębiorcy opodatkowani 19% podatkiem liniowym  
  Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych  
  Osoby wykonujące działalność osobiście (w tym zleceniobiorcy)  
  Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej oraz emeryci i renciści  

 

Podstawę do obliczenia wysokości ulgi stanowi suma przychodu/kwota brutto osiągnięta łącznie ze:

 • Stosunku pracy
 • Stosunku służbowego
 • Spółdzielczego stosunku pracy
 • Pracy nakładczej
 • Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenie społeczne).

Suma przychodów podatnika decydująca w kwestii prawa do skorzystania z ulgi dla klasy średniej nie obejmie więc przychodów z innych tytułów, jak na przykład:  z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia i o dzieło), z emerytur, rent itp.

Sam mechanizm tej ulgi sprowadza się do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o kwotę skalkulowaną według ustawowych wzorów:

 • Dla przychodów brutto wynoszących od 68.412 zł do 102.588 zł: (suma przychodów brutto x 6,68% – 4.566 zł) ÷ 0,17 = kwota ulgi
 • Dla przychodów brutto zawierają się od 102.588 do 133.692 zł: (suma przychodów brutto x (-7,35%) + 9.829 zł) ÷ 0,17 = kwota ulgi
 • Dla przychodów brutto niższych niż 68.412 zł i wyższych od 133.692 zł ulga nie będzie miała zastosowania.

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, kwota ulgi będzie potrącana przez płatnika, a jej naliczenie będzie obowiązkiem płatnika zaliczki na podatek dochodowy, tj. pracodawcy. Ulga będzie mogła nie być uwzględniana przez pracodawcę tylko, gdy pracownik złoży wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi.

Końcowo warto dodać, że ulga dla klasy średniej przysługuje także w przypadku opodatkowania dochodów wraz z małżonkiem.

Poniższa tabela zawiera szacunkowe zestawienie wysokości wynagrodzenia w 2021 roku oraz w 2022, po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem ulg dla klasy średniej.

Wynagrodzenie miesięczne brutto Wynagrodzenie miesięczne netto – 2021 Wynagrodzenie miesięczne netto – 2022 Ulga dla klasy średniej Różnica 2022 do 2021
5.000 3.613 3.660 0 47
6.000 4.319 4.319 1.433 0
8.000 5.730 5.730 10.864 0
10.000 6.937 6.937 5.935 0
11.000 7.502 7.502 747 0
12.000 8.067 8.114 0 47
14.000 9.277 9.133 0 -144

„Wygaszanie” karty podatkowej

Zgodnie z regulacjami Polskiego Ładu od 01.01.2022 r. nie będzie możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Taka metoda rozliczenia podatku dochodowego będzie możliwa wyłącznie dla podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania w 2021 r. i to nie wszystkich. Po rezygnacji z karty podatkowej, nie będzie już możliwości powrotu do tej formy opodatkowania.

Ponadto, wraz z Polskim Ładem wprowadzono nowe ograniczenia w korzystaniu z karty podatkowej, przez co niektórzy przedsiębiorcy mimo opodatkowania w tej formie w 2021 r. zostaną tej możliwości pozbawieni. Dotyczy to przykładowo lekarzy i weterynarzy wykonujących swoją działalność na rzecz:

 • Osób prawnych;
 • Jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej;
 • Osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Accace Sp. z o.o. Warszawa

www.accace.pl