Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2021 roku – dane GUS

35

Liczba pracujących w Polsce według stanu w dniu 30 czerwca 2021 r. wyniosła 9609,5 tys. osób i było to więcej o 0,3% niż przed rokiem, podczas gdy w końcu czerwca 2020 r. względem stanu z końca czerwca 2019 r. liczba pracujących spadła o 0,7%.

Podobnie jak przed rokiem, 30 czerwca 2021 r. pracujący w sektorze prywatnym stanowili większość, bo 68,5%.

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, najwięcej osób pracowało w sekcji przetwórstwo przemysłowe. Według stanu w dniu 30 czerwca 2021 r. w tej sekcji pracowało 2440,1 tys. osób, w tym dominowali pracujący w sektorze prywatnym (98,0%). W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba pracujących w sekcjach zmieniła się. Największy wzrost liczby pracujących, w analizowanych sekcjach, w porównaniu ze stanem z dnia 30 czerwca 2020 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 5,1%). Natomiast największy spadek dotyczył pracujących w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, gdzie ubyło 6,7% pracujących.

W statystyce rynku pracy stosowane jest pojęcie przeciętne zatrudnienie podawane w etatach. Wyraża ono średnią wielkość zatrudnienia obliczoną dla badanego okresu na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia.

W pierwszym półroczu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w Polsce wyniosło 9113,4 tys. etatów. W stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. było to mniej o 0,1%. Była to sytuacja podobna jak w pierwszym półroczu 2020 r., kiedy przeciętne zatrudnienie spadło o 0,6% (wobec pierwszego półrocza 2019 r.).

W analizowanym okresie w dziewięciu sekcjach odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia. Największy wzrost odnotowano w sekcji informacja i komunikacja (o 4,1%). Natomiast największy spadek etatów wystąpił w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 11,7%). W pierwszym półroczu 2021 r. najwyższe przeciętne zatrudnienie nadal notowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 2360,3 tys. etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosło 5593,53 zł. W porównaniu z pierwszym półroczem 2020 r. wzrosło o 8,0%, wzrost ten był wyższy od notowanego w pierwszym półroczu 2020 r. (wobec pierwszego półrocza 2019 r.) – wówczas wyniósł 5,8%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane m.in. ze względu na sektor własności.

W sektorze publicznym wyniosło 6327,10 zł, a w sektorze prywatnym 5314,60 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w pierwszym półroczu 2021 r. było o 13,1% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem, natomiast w sektorze prywatnym niższe o 5,0%.

Biorąc pod uwagę sekcje PKD w pierwszym półroczu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wahało się od 4031,92 zł w sekcji zakwaterowanie i gastronomia do 9987,84 zł w sekcji informacja i komunikacja.

W analizowanym pierwszym półroczu 2021 r. w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto we wszystkich analizowanych sekcjach PKD. Największy w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 21,6%). Natomiast najmniejszy wzrost analizowanego wynagrodzenia wystąpił w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,8%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym półroczu 2021 r. pozostało zróżnicowane także w regionach. W regionie warszawskim stołecznym omawiane wynagrodzenie było najwyższe i wyniosło 7282,98 zł. Było to więcej o 2150,64 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość.

GUS