Wynagrodzenie „przestojowe” w 2023 roku – jak będzie obliczane?

12

Minimalna płaca w 2023 roku będzie waloryzowana dwukrotnie – od 1 stycznia oraz od 1 lipca tego roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi też podstawę do ustalania innych należności ze stosunku pracy, w tym także tzw. wynagrodzenia przestojowego.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy – Kodeks pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania (określonego stawką godzinową lub miesięczną), a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia (wynagrodzenie postojowe).

Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na dany rok kalendarzowy.

Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wynagrodzenie postojowe przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.

Pracodawca ma prawo powierzyć pracownikowi, na czas przestoju, inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z art. 81 § 1 KP.

Wspomniane wynagrodzenie nie może być więc niższe od kwoty odpowiednio 3 490 zł lub 3 600 zł – od 1 lipca 2023 roku.

zxc