Rozp. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

591

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.2514


Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji

z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2514

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”;

2) sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy, zwanego dalej „podmiotem niepublicznym”;

3) warunki organizacyjne i techniczne nieodpłatnego wykorzystywania do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie podmiotu niepublicznego;

4) sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) administrator podmiotu — użytkownika zarejestrowanego zarządzającego zasobami ePUAP posiadanymi przez podmiot;

2) identyfikator podmiotu — unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących podmiot;

3) identyfikator użytkownika — unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących użytkownika zarejestrowanego;

4) konto — dane opisujące podmiot albo użytkownika zarejestrowanego wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego podmiotu albo użytkownika;

4a) konto nieużywane — konto użytkownika zarejestrowanego albo konto podmiotu, niewykorzystywane przez jego posiadacza w okresie dłuższym niż 3 lata;

5) niezaprzeczalność — brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;

6) rozliczalność działań — funkcję ePUAP umożliwiającą przypisanie w sposób jednoznaczny działania użytkownika lub podmiotu tylko temu użytkownikowi lub podmiotowi;

7) oznaczanie czasem — funkcję ePUAP umożliwiającą dołączanie oznaczenia czasu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym w chwili wykonania takiego dołączenia oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez ePUAP;

8) podmiot — osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo podmiot publiczny;

9) usługa — działanie podmiotu publicznego, polegające na wykorzystaniu przez ten podmiot ePUAP do realizacji swoich ustawowych obowiązków;

10) usługodawca — podmiot publiczny, świadczący usługi przy użyciu ePUAP;

11) użytkownik zarejestrowany — użytkownika posiadającego konto.

§ 3.

W celu korzystania z ePUAP użytkownik zakłada konto.

§ 4.

1. Utworzenie konta dla użytkownika wymaga podania następujących danych:

1) imienia (imion);

2) nazwiska;

3) numeru PESEL, jeżeli użytkownik posiada;

4) adresu poczty elektronicznej;

5) numeru telefonu komórkowego;

6) identyfikatora użytkownika.

2. W celu identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownik zarejestrowany może zastosować:

1) określone przez użytkownika identyfikator użytkownika i hasło;

2) (uchylony)

3) środek identyfikacji elektronicznej stosowany do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego;

4) środek identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234);

5) środek identyfikacji elektronicznej wydany w notyfikowanym systemie identyfikacji elektronicznej;

6) dane weryfikowane za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego;

7) certyfikat, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanej dalej „ustawą”, wydany użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy.

3. Stopień złożoności hasła, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kontroluje ePUAP.

4. Komunikaty związane z funkcjonowaniem konta przesyłane są na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika zarejestrowanego.

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania odpowiednich zmian w koncie.

6. Użytkownik zarejestrowany może usunąć swoje konto.

7. W przypadku utraty identyfikatora użytkownika lub hasła, o których mowa w ust. 2 pkt 1, użytkownik zarejestrowany może wnioskować, za pośrednictwem ePUAP, o przesłanie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, odpowiednio identyfikatora użytkownika albo hasła tymczasowego. Użytkownik zarejestrowany po uwierzytelnieniu się za pomocą hasła tymczasowego określa nowe hasło, którego stopień złożoności kontroluje ePUAP.

§ 5.

1. Utworzenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika zarejestrowanego działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania:

1) nazwy podmiotu;

2) identyfikatora podmiotu;

3) numeru REGON, jeżeli został nadany temu podmiotowi.

2. Użytkownik zarejestrowany, zakładając konto dla podmiotu, staje się administratorem podmiotu.

3. Identyfikator użytkownika i identyfikator podmiotu są wybierane przez użytkownika. Raz nadany identyfikator nie może być nadany ponownie.

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik zarejestrowany działający w imieniu podmiotu niezwłocznie dokonuje ich zmiany w koncie.

5. Konto podmiotu może usunąć administrator tego podmiotu albo minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej „ministrem”, na wniosek podmiotu.

§ 5a.

1. Minister co najmniej raz na dwa lata dokonuje sprawdzenia kont w celu ustalenia kont nieużywanych.

2. W przypadku ustalenia konta nieużywanego dokonuje się dwukrotnego powiadomienia użytkownika zarejestrowanego lub podmiotu, na adres poczty elektronicznej powiązany z tym kontem, w odstępie 30 dni, o zamiarze jego usunięcia.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informację dotyczącą oczekiwanych czynności, jakich należy dokonać w celu potwierdzenia woli dalszego korzystania z konta nieużywanego.

4. W przypadku niepodjęcia przez użytkownika zarejestrowanego lub podmiot czynności, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od przesłania drugiego powiadomienia, konto nieużywane jest usuwane.

§ 6.

1. Użytkownik zarejestrowany może działać w imieniu różnych podmiotów.

2. Działania użytkownika zarejestrowanego działającego w imieniu podmiotu publicznego wymagają uwierzytelnienia wykorzystującego co najmniej dwa czynniki uwierzytelnienia należące do co najmniej dwóch różnych kategorii, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów bezpieczeństwa w zakresie środków identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 7, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym 2015/1502”.

§ 7.

1. Podmiot publiczny występuje do ministra z wnioskiem o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie podmiotu publicznego;

2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego wraz z podaniem funkcji lub stanowiska;

3) dane administratora podmiotu.

3. Funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP staje się dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ministra.

4. Podmiotowi, o którym mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2–5 ustawy, funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP jest nadawana na podstawie zgody ministra, o której mowa w art. 20c ust. 3 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego.

§ 8.

Minister informuje na ePUAP o przerwach serwisowych w świadczeniu usług, wynikających z potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń, a w przypadku braku takiej możliwości — przez zamieszczenie informacji o takich przerwach w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.

ePUAP udostępnia katalog usług zawierający informacje o usługach, a w szczególności:

1) podstawę prawną usługi;

2) nazwę usługi;

3) nazwę usługodawcy;

4) cel usługi;

5) odbiorców usługi;

6) kategorię usługi;

7) umiejscowienie usługodawcy według podziału administracyjnego kraju.

§ 10.

1. Podmioty publiczne mogą wykorzystywać do świadczenia usług w postaci elektronicznej w szczególności następujące funkcje ePUAP:

1) tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych przez osoby fizyczne i podmioty;

2) przesyłanie dokumentów elektronicznych;

3) wymiana danych między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi;

4) identyfikacja użytkowników i rozliczalność ich działań;

5) weryfikacja podpisu elektronicznego;

6) tworzenie usług podmiotu publicznego lub usług kilku podmiotów publicznych współdziałających ze sobą, zbudowanych na podstawie dwóch lub więcej usług;

7) obsługa płatności elektronicznych;

8) działania związane z procesem potwierdzania profilu zaufanego;

9) weryfikacja zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem określonym w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;

10) wystawianie:

a) urzędowego poświadczenia odbioru,

b) elektronicznego poświadczenia opłaty,

c) elektronicznego znacznika czasu

— z uwzględnieniem funkcjonalności ePUAP gwarantujących niezaprzeczalność tych poświadczeń.

2. Podmioty, o których mowa w art. 20c ust. 3 pkt 2–5 ustawy, w celu potwierdzania profilu zaufanego mogą wykorzystywać funkcje ePUAP, o których mowa w ust. 1.

§ 11.

1. ePUAP może wymieniać informacje z innymi systemami teleinformatycznymi podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy oraz podmiotów niepublicznych.

2. Do wymiany informacji, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy.

3. Minister zapewnia bezpieczeństwo wymiany informacji określonych w ust. 1 przez wydanie, na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, certyfikatu dla systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1.

4. Wydanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 3, stanowi czynność materialno-techniczną.

§ 12.

1. Wykorzystanie w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej, stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego, wymaga:

1) wdrożenia przez podmiot niepubliczny zabezpieczeń dotyczących co najmniej średniego poziomu bezpieczeństwa, wymaganych rozporządzeniem wykonawczym 2015/1502;

2) opracowania i ustanawiania, wdrażania i eksploatowania, monitorowania i przeglądania oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy;

3) poddawania się przez podmiot niepubliczny niezależnemu audytowi, o którym mowa w pkt 2.4.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego 2015/1502, sprawdzającemu spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2, nie rzadziej niż raz na dwa lata;

4) potwierdzenia przez podmiot niepubliczny tożsamości osoby, której udostępniono środki identyfikacji elektronicznej stosowane do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego, na podstawie:

a) okazanego podczas fizycznej obecności dowodu osobistego albo paszportu, który zawiera numer PESEL, albo

b) danych pochodzących z poprawnie przeprowadzonej weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przy użyciu którego osoba ta podpisała dokument elektroniczny, w którym oświadczyła, iż świadoma jest warunków i zalecanych zasad korzystania z systemu identyfikacji elektronicznej oraz wyraziła zgodę na nadanie statusu użytkownika tego systemu oraz wykorzystywanie udostępnionych środków identyfikacji elektronicznej w systemie ePUAP;

5) przeprowadzenia testów integracyjnych w zakresie możliwości wykorzystania do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego, zgodnie z procedurą udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, uznaje się za spełnione w przypadku przedstawienia przez podmiot niepubliczny:

1) ważnego akredytowanego certyfikatu, obejmującego w swym zakresie stosowanie środków identyfikacji elektronicznej, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, albo

2) protokołu pokontrolnego kontroli organu nadzoru, potwierdzającego wdrożenie wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488), w zakresie dotyczącym zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach, albo

3) pozytywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadzonego nie wcześniej niż 15 miesięcy przed dniem złożenia przez podmiot niepubliczny wniosku do ministra o wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej, stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym podmiotu niepublicznego, albo

4) innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1.

3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uznaje się za spełnione w przypadku przedstawienia pozytywnego wyniku testów integracyjnych.

§ 13.

Podmiot niepubliczny przedstawia dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3, na żądanie ministra.

§ 14.

Konta założone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stają się kontami w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 15.

Wnioski o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2016 r.*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 584), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), na podstawie art. 142 tej ustawy.