Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – aktualne przepisy wykonawcze

131

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 lipca 2022 r. pod pozycją 1502 opublikowano obwieszczenie MRIPS z dnia 21.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1218).

W jednolitym tekście rozp. MPIPS z dnia 9 stycznia 2009 r. uwzględniono zmianę wprowadzoną na podstawie rozp. zmieniającego, wydanego przez MRIPS dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1147). Jednocześnie wspomniany jednolity tekst nie obejmuje par. 2 aktu nowelizującego – jest to przepis określający termin wejścia w życie noweli.

Rozp. MPIPS z dnia 9 stycznia 2009 r. określa:

  • szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, dalej jako „refundacja składek”, osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, niepełnosprawnemu rolnikowi oraz rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika,
  • termin składania i wzór wniosku, o którym mowa w art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wykaz dokumentów załączanych do wniosku,
  • wymogi, jakie muszą spełniać wnioskodawcy przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

Ponadto – w załącznikach do omawianego rozp. – określono wzory wniosków o wypłatę refundacji składek:

  1. osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą – o symbolu Wn-U-G (załącznik nr 1),
  2. niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika – o symbolu Wn-U-A (załącznik nr 2).