MRiPS: Podmiotowość to też możliwość pracy

4

W Sejmie RP dyskutowano o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na pytania odpowiadał Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Z kilku milionów obywateli z niepełnosprawnościami zdecydowana większość chce i ma możliwości samostanowić o sobie, o swoim życiu – mówił wiceminister Wdówik

Podkreślił, że najważniejsze jest podmiotowe traktowanie człowieka.

Dostępność plus

Gwarancją jest program o takiej nazwie, w którym wprowadziliśmy ustawę o zapewnianiu dostępności, w tym także dostępności cyfrowej Ustawę, która przeniosła do urzędów odpowiedzialność za gwarancję równego dostępu możliwości załatwienia sprawy, niezależnie od tego, w jakim języku człowiek się komunikuje, czy potrafi mówić czy nie.

Większe dofinansowania do pracy

Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 postuluje wzrost zatrudnienia w tej grupie osób do 40 proc. Obecnie 236 tys. osób z niepełnosprawnością korzysta z dofinansowania do wynagrodzeń. Te dofinansowania to jest kwota 3,6 mld zł.

Więcej na PFRON

Rząd chce zwiększyć środki przewidziane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Te dodatkowe 403,5 mln zł rocznie, które trafia do PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń, pozwoli odblokować taką samą kwotę na inne działania.

Inne programy

Tu należy zwłaszcza wymienić usługi asystenckie, czyli programy z Funduszu Solidarnościowego, które nieustająco się rozwijają, opiekę wytchnieniową oraz tworzenie nowych, zdeinstytucjonalizowanych placówek mieszkalnych, takich jak centra opiekuńczo-mieszkalne, czy trwający właśnie konkurs na wspomagane społeczności mieszkaniowe dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

– Przygotowujemy ustawę o asystencji osobistej, po to żeby zapewnić godne funkcjonowanie osobom, które nie są w stanie samodzielnie wykonywać podstawowych czynności, w tym samoobsługowych – mówił wiceminister Paweł Wdówik.

MRiPS