Informacje o cenach transferowych

11

Interpelacja nr 31287 do Ministra Finansów dotycząca informacji o cenach transferowych.

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 31287 z 10 lutego 2022 r. Pana Posła Michała Jarosa, w sprawie podpisania informacji o cenach transferowych TPR-C dowolnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym akceptowanym w innym kraju Unii Europejskiej i odpowiedzialności za prawidłowość złożenia takiej informacji, przedstawiam poniższe stanowisko.

Ad. 1

Informację TPR-C można podpisać z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Ad. 2

Kwestie podmiotu obowiązanego do podpisania informacji o cenach transferowych reguluje art. 11t ust. 5 pkt 3 ustawy CIT1,

Z uwagi na brak szczegółowych rozwiązań zawartych w ustawie CIT dotyczących odpowiedzialności za prawidłowość danych z informacji o cenach transferowych, 

odpowiedzialność podmiotów zobowiązanych do złożenia informacji o cenach transferowych należy określić na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Zgodnie z art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Przepis ten odnosi się również do podpisania informacji o cenach transferowych przez pełnomocnika2. Pełnomocnicy będący adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi lub biegłymirewidentami podpisują informację o cenach transferowych, działając w oparciu o upoważnienie do podpisywania deklaracji (UPL-1).

Upoważnienie do podpisywania deklaracji stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa upoważniającego do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika. Pełnomocnictwo to nie uprawnia np. do sporządzenia deklaracji, co musi wynikać z innego tytułu prawnego. Skutki prawnopodatkowe związane z danymi z informacji o cenach transferowych obciążają podmioty powiązane zobowiązane do złożenia informacji TPR. Ordynacja podatkowa nie reguluje kwestii odpowiedzialności pełnomocnika za podanie nieprawdziwych informacji.

Naruszenie obowiązków dotyczących złożenia informacji TPR-C do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zawartych w niej danych podlega również ocenie w zakresie odpowiedzialności karnej-skarbowej zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym3.

Osoba, która naruszyła obowiązek w zakresie składania informacji o cenach transferowych bądź złożyła taką informację niezgodnie z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym może ponieść odpowiedzialność karną skarbową za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Odpowiedzialność tę może również ponieść pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej należy rozpatrywać w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w Kodeksie karnym skarbowym – tj. winy i umyślności działania sprawców.

Jednocześnie należy mieć na względzie, że okoliczności każdego postępowania karnego skarbowego wyjaśniane są indywidualnie względem sprawcy, którego dotyczą.

Z upoważnienia Ministra Finansów Sekretarz Stanu Artur Soboń

Źródło: podatki.gov.pl