Wstępne wyniki egzaminów maturalnych

21

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało 78,2 proc. uczniów. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły II stopnia) oraz 34 obywateli Ukrainy.

– Matura była poprzedzona rokiem szkolnym, który niemal w całości odbywał się w trybie stacjonarnym. To miało bardzo duże znaczenie dla przygotowania się uczniów do egzaminu maturalnego – mówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano wyniki egzaminu dojrzałości. 

Szef MEiN pogratulował także maturzystom i podkreślił, że przygotowanie do matury wymagało ciężkiej pracy i wielu poświęceń: – Gratuluję wszystkim, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w tym roku. Gratuluję ciężkiej pracy, która towarzyszyła przygotowaniom – wskazywał. 

O przebiegu egzaminu mówił szef CKE Marcin Smolik. Przypomniał, że egzamin nie był przeprowadzany z części ustnej, a każdy uczeń musiał przystąpić do egzaminu z czterech przedmiotów: – Maturzyści w tym roku również nie mieli obowiązku przystąpienia do części ustnej. Natomiast każdy maturzysta musiał przystąpić do egzaminu z czterech przedmiotów w części pisemnej – trzy przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym: język polski, matematyka, wybrany język obcy nowożytny, a dodatkowo również egzamin z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

Wyniki egzaminu 

Egzamin maturalny zdało 78,2 proc. wszystkich zdających. Do egzaminu w sesji poprawkowej może przystąpić 15,5 proc. tegorocznych maturzystów. Egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego nie zdało 6,3 proc. zdających.

Egzamin z języka polskiego zdało 95 proc. maturzystów, z matematyki – 82 proc., z języka angielskiego – 94 proc.

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych, a tym samym otrzymało najwyższy wynik, 1 259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.: 

  • 224 osoby z historii, 
  • 134 osób z języka polskiego, 
  • 111 osób z filozofii, 
  • 97 osób z matematyki, 
  • 69 osoby z biologii, 
  • 101 osób z geografii,
  • 93 osoby z wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowie z Ukrainy

Wśród tegorocznych maturzystów było również 34 obywateli Ukrainy. Egzamin zdało 18 osób (52,9 proc.). 14 maturzystów z Ukrainy (41,2 proc.) może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Matury nie zdało 2 uczniów (5,9 proc.).

Egzamin poprawkowy w sierpniu 2022 r.

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 23 sierpnia będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego. W sumie stanowią oni grupę 15,5 proc. wszystkich zdających. Do 12 lipca 2022 r. muszą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja. 

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego (6,3 proc.), mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

Zasady przeprowadzania tegorocznego egzaminu maturalnego

Absolwenci zdawali egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym roku szkolnym nie przeprowadzano części ustnej egzaminu maturalnego. Wyjątek stanowili ci, którym wynik egzaminu w części ustnej jest potrzebny przy rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub przeprowadzenie egzaminu stanowi realizację postanowień umowy międzynarodowej.

Ogółem do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie głównym przygotowano 368 różnego rodzaju arkuszy (do 24 przedmiotów) i 60 różnego rodzaju płyt (egzaminy z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki).

Przebieg egzaminu maturalnego monitorowało 1 604 obserwatorów: pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących, szkół wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, OKE, studentów ostatnich lat studiów magisterskich.

MEiN