Rozp. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

6

Dz.U. 2023.1422

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 5 lipca 2023 r.

w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1422

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) niezbędne elementy dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, sposób sporządzania duplikatów i odpisów tych dyplomów oraz dokonywania w nich sprostowań i zmian danych osobowych;

2) wzór legitymacji doktoranta i sposób potwierdzania jej ważności;

3) sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;

4) wysokość i sposób pobierania opłaty za uwierzytelnianie dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy, oraz wysokość opłaty za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, a także odpisu tych dyplomów, w tym w języku obcym.

§ 2.

Dyplom doktorski zawiera następujące niezbędne elementy:

1) nazwę dokumentu: „dyplom doktorski”;

2) nazwę i siedzibę podmiotu, który nadał stopień doktora, zwanego dalej „podmiotem doktoryzującym”;

3) godło lub logo podmiotu doktoryzującego;

4) imię (imiona) i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;

5) tytuł rozprawy doktorskiej;

6) określenie nadanego stopnia naukowego (doktor nauk) albo stopnia w zakresie sztuki (doktor sztuki) oraz wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej, a w przypadku, o którym mowa w art. 177 ust. 2 zdanie drugie i art. 177 ust. 6 ustawy — dziedziny nauki;

7) datę nadania stopnia doktora;

8) pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu doktoryzującego albo osoby przez niego upoważnionej;

9) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu doktoryzującego;

10) oznaczenie miejscowości wydania dyplomu i datę wydania dyplomu;

11) znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) dla kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji.

§ 3.

Dyplom habilitacyjny zawiera następujące niezbędne elementy:

1) nazwę dokumentu: „dyplom habilitacyjny”;

2) nazwę i siedzibę podmiotu, który nadał stopień doktora habilitowanego, zwanego dalej „podmiotem habilitującym”;

3) godło lub logo podmiotu habilitującego;

4) imię (imiona) i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu;

5) określenie osiągnięcia naukowego albo artystycznego stanowiącego podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;

6) określenie nadanego stopnia naukowego (doktor habilitowany nauk) albo stopnia w zakresie sztuki (doktor habilitowany sztuki) oraz wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej;

7) datę nadania stopnia doktora habilitowanego;

8) pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu habilitującego albo osoby przez niego upoważnionej;

9) wytłoczoną na papierze pieczęć urzędową podmiotu habilitującego;

10) oznaczenie miejscowości wydania dyplomu i datę wydania dyplomu.

§ 4.

Odpis dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego sporządza się, umieszczając na druku tego dyplomu:

1) oznaczenie „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” — nad nazwą dokumentu;

2) informacje umieszczone na dyplomie;

3) pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu wydającego odpis albo osoby przez niego upoważnionej;

4) pieczęć urzędową podmiotu wydającego odpis;

5) oznaczenie miejscowości sporządzenia odpisu i datę sporządzenia odpisu.

§ 5.

1. Duplikat dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego sporządza się, umieszczając na druku dyplomu, według wzoru obowiązującego w dacie wydania dyplomu w podmiocie, który wydał ten dyplom:

1) oznaczenie „DUPLIKAT” — nad nazwą dokumentu;

2) wyrazy „oryginał podpisany przez” oraz imię i nazwisko osoby, która podpisała oryginał dyplomu;

3) pieczątkę imienną i podpis kierownika podmiotu wydającego duplikat albo osoby przez niego upoważnionej;

4) pieczęć urzędową podmiotu wydającego duplikat;

5) oznaczenie miejscowości sporządzenia duplikatu i datę sporządzenia duplikatu.

2. W przypadku braku druku, o którym mowa w ust. 1, duplikat dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego sporządza się na druku umożliwiającym uwzględnienie na duplikacie informacji umieszczonych na oryginale dyplomu.

§ 6.

Sprostowania dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, ich duplikatów oraz odpisów, a także zmiany danych osobowych w tych dokumentach dokonuje się przez:

1) skreślenie nieprawidłowych danych i wpisanie nad nimi poprawnych danych oraz umieszczenie na dokumencie, uprzednio złożonym w podmiocie, który go wydał:

a) adnotacji o sprostowaniu albo o zmianie danych osobowych,

b) pieczątki imiennej i podpisu osoby dokonującej sprostowania albo zmiany danych osobowych,

c) oznaczenia miejscowości i daty sprostowania albo dokonania zmiany danych osobowych;

2) wydanie nowego dokumentu i dołączenie do akt posiadacza dyplomu dokumentów, które zostały sprostowane albo w których zostały zmienione dane osobowe.

§ 7.

1. Wzór legitymacji doktoranta jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Ważność legitymacji doktoranta potwierdza się przez coroczną aktualizację danych w układzie elektronicznym i umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach na legitymacji. Opis hologramu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8.

1. Uwierzytelnienia dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie:

1) podpisu osoby uwierzytelniającej dokument;

2) pieczęci urzędowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy albo Polskiej Akademii Nauk;

3) oznaczenia miejscowości i daty uwierzytelnienia;

4) klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisu i funkcji osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej, którą jest opatrzony ten dokument.

2. Uwierzytelniane dokumenty wielostronicowe zszywa się i w miejscach zszycia opatruje się pieczęcią urzędową podmiotu, który je wydał, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.

§ 9.

1. Za uwierzytelnienie dokumentu, o którym mowa w art. 180 ust. 1 i 1a ustawy, pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy:

1) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej — w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

2) urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy — w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez ministra nadzorującego instytut badawczy;

3) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk — w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 10.

Za wydanie:

1) odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego pobiera się opłatę w wysokości:

a) 60 zł — za odpis w języku polskim,

b) 80 zł — za odpis w języku obcym;

2) duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego pobiera się opłatę w wysokości 90 zł.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.*

* Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2021 r. poz. 676), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 212).

Załączniki