Premier przeznaczy na modernizację polskich szpitali ok. 7 mld zł

15

Na modernizację polskich szpitali do 2029 r. rząd przeznaczy ok. 7 mld zł. Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia to główne założenia Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych. – Wielki program modernizacji szpitali, który jest częścią Polskiego Ładu zmieni charakter polskich szpitali – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Podejmowane działania rządu zmierzają do unowocześnienia i zwiększania finansowania służby zdrowia. Najlepszym dowodem na to jest przyjęta Ustawa o finansowaniu służby zdrowia. Chodzi o przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. PKB już w 2023 r. Zmiany dotyczą również określenia ścieżki dalszego wzrostu nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 r.

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych jest częścią Funduszu Medycznego;

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL) jest częścią Funduszu Medycznego. W ramach Funduszu Medycznego wyodrębniono 4 subfundusze, w ramach których powstają i będą powstawały dedykowane programy i działania służące realizacji jego celów:

 • Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych
 • Subfundusz infrastruktury strategicznej
 • Subfundusz rozwoju profilaktyki
 • Subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Główne założenia subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych

SMPL zostanie wdrożony poprzez ustanowioną przez Radę Ministrów uchwałę w sprawie przyjęcia Programu inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych. Wybór wniosków o dofinansowanie nastąpi w drodze konkursów, które zorganizuje i przeprowadzi Minister Zdrowia. Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a Ministerstwem Zdrowia. O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Działania objęte subfunduszem modernizacji podmiotów leczniczych

Pandemia nie odpuszcza. Przygotowując się do IV fali rząd jednocześnie pracuje nad przyśpieszeniem procesu modernizacji szpitalnictwa w Polsce. Pierwszy cel to modernizacja infrastruktury. W najbliższych latach dzięki środkom z Polskiego Ładu oraz z UE nakłady na ten cel wzrosną. Działania objęte SMPL:

 • wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych;
 • wsparcie procesów konsolidacyjnych podmiotów leczniczych;
 • wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego;
 • wymiana łóżek szpitalnych.

Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej do 2029 r.

SMPL będzie realizowany w okresie 2021 – 2029. Pierwsze nabory wniosków zaplanowane są na ostatni kwartał 2021 r. Wtedy przeznaczymy:

 • 698 mln zł na rozwój infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych – przekształcenie istniejących łóżek (oddziałów) w łóżka opieki długoterminowej;
 • 126 mln zł na wsparcie ratownictwa medycznego – budowę i modernizację lądowisk/lotnisk przy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR);
 • 129 mln zł na wymianę łóżek szpitalnych.

Kolejne nabory będą ogłaszane sukcesywnie w następnych latach, a docelowa kwota na wskazane działania może zostać zwiększona w ramach środków dostępnych w Funduszu Medycznym (łącznie blisko 40 mld zł do 2029 r.)

Ponad 170 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych

– Chcemy, żeby szpitale służyły ludziom w najlepszy sposób we wszystkich zakątkach Polski. To jest nasze zobowiązanie i cel, a Fundusz Modernizacji Szpitali będzie wydatnie w tym dopomagał – kontynuował premier prezentując założenia programu.
Cele inwestycyjne zaplanowane w ramach Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych:

 • 177 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki w zakresie opieki długoterminowej.
 • 60 zmodernizowanych i doposażonych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu geriatrii.
 • 15 tys. nowych łóżek utworzonych w opiece długoterminowej.
 • 1 tys. nowych łóżek utworzonych w geriatrii.
 • 90 tys. 300 wymienionych łóżek szpitalnych, w tym 4,5 tys. łóżek intensywnej opieki medycznej.
 • 387 zmodernizowanych o doposażonych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • 422 zakupionych ambulansów
 • 22 doposażonych baz LPR

źródło: KPRM