Czy Wnioskodawczyni może zastosować obniżone odsetki do 4%?

37

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2021 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 11 czerwca 2021 r.), uzupełnionym 17 września 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawczyni może zastosować obniżone odsetki do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2021 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawczyni może zastosować obniżone odsetki do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 września 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4017.8.2021.1.SG, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 17 września 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Syn Wnioskodawczyni był wspólnikiem spółki jawnej. Dnia 17 września 2020 r. zmarł. Dnia 9 listopada 2020 r. aktem notarialnym Poświadczenia Dziedziczenia Wnioskodawczyni odziedziczyła udziały w spółce. Spółka w 2020 wykazała dochód.

Na początku 2021 r. Wnioskodawczyni złożyła PIT-37, w którym wykazała swoje dochody z tytułu emerytury i odliczenia wykazane w PIT/O. Tytułem złożonego PIT-37 otrzymała zwrot podatku w wysokości 461 zł. Zwrot nastąpił przed 30 kwietnia 2021 r.

Wnioskodawczyni 30 kwietnia 2021 r. złożyła korektę deklaracji PIT-37 w postaci PIT-36 korekta, w której uwzględniła dochody spółki i swój dochód związany udziałem w spółce. Wybrała rozliczenie kwartalne podatku dochodowego.

Wnioskodawczyni zaznacza, że nie było czynności sprawdzających oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Podatek został zapłacony dnia 30 kwietnia 2021 r. wraz obniżonymi odsetkami za zwłokę do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej.

Za część września 2020 r., czyli 3 kwartał podatek wyniósł w skali podatkowej 9.141 zł płatne do 20 października 2020 r. Do dnia uiszczenia podatku 30 kwietnia 2021 r. upłynęło 192 dni i przy stawce 4% za zaległości podatkowe wyszło 192 zł. Podatek za 4 kwartał 2020 r. wyniósł 122.887 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2021 r. Do dnia uiszczenia podatku upłynęło 100 dni i odsetki obliczone przy 4% stawce wyniosły 1.347 zł. Razem podatek z działalności 132.028 zł i odsetki 1.539 zł. Uwzględniając dochód z emerytury i odliczenia wykazane w PIT/O podatek do zapłaty wyniósł 134.623 zł. Dnia 30 kwietnia 2021 r. na mikrorachunek podatkowy Wnioskodawczyni została wpłacona kwota 134.623 + 1.539 (odsetki) = 136.162 zł. Dnia 9 czerwca 2021 r. na mikrorachunek podatkowy zwrócono kwotę 461 zł jako zwrot dokonanego zwrotu podatku z tytułu wcześniej złożonego PIT-37.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym można zastosować obniżone odsetki do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zaistniałym stanie faktycznym ma zastosowanie art. 56a Ordynacji Podatkowej i prawidłowe jest obniżenie odsetek za zwłokę do 4%.

Art. 56a. (Obniżona stawka odsetek za zwłokę)

§ 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji § 3.

§ 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

 1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
 2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że tut. Organ – adekwatnie do treści zadanego pytania – ocenił wyłącznie kwestię, czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawczyni może zastosować obniżone odsetki do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej. Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia prawidłowości dokonanych wyliczeń odsetek jak również kwestia prawidłowości złożonej korekty zeznania podatkowego.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji (art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Istota deklaracji korygującej polega na ponownym, tym razem poprawnym wypełnieniu odpowiedniego formularza i złożonych ewentualnie wraz z nim załączników. W tym celu na nowym formularzu zaznacza się inny cel niż złożenie deklaracji, a więc właśnie jej korektę.

Natomiast zgodnie z art. 51 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

W myśl art. 53 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 52 § 1 pkt 2 i art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.

Stosownie do art. 53 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe, z zastrzeżeniem art. 53a, art. 62 § 4, art. 66 § 5, art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 i art. 76a § 1.

Z kolei w myśl art. 53 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Natomiast stosownie do art. 55 § 1 ww. ustawy, odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Zgodnie z art. 56a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji (art. 56a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stosownie do art. 56a § 3 ww. ustawy, obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

 1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
 2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Zatem ustawodawca obniżył wysokość odsetek w przypadku dobrowolnej korekty deklaracji złożonej przez podatnika, lecz ograniczył czasowo możliwość korzystania z tego przywileju. Dla zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej okres sześciu miesięcy został wyznaczony jako optymalny i musi wystarczyć na wykrycie przez podatnika i skorygowanie błędów w deklaracjach. Ograniczenie czasowe dotyczy jednak wyłącznie terminu na złożenie korekty deklaracji podatkowej. Ustawodawca zachęca więc do samodzielnej weryfikacji prawidłowości złożonej deklaracji i – w razie ujawnienia błędów – złożenia w tym okresie korekty i zapłaty zaległości. Stawka obniżona znajdzie zastosowanie bez względu na wysokość ujawnionej zaległości.

Z brzmienia art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że warunkiem skutecznego złożenia korekty deklaracji, jest przede wszystkim złożenie uprzednio deklaracji – co można wywodzić z użytego w tym przepisie sformułowania „mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.”. Sytuacje wyłączające lub zawieszające uprawnienie do skorygowania deklaracji zostały wymienione w art. 81b ww. ustawy i dotyczą czasu trwania postępowania lub kontroli podatkowej.

Tak więc warunkiem uprawnienia do obniżonych stawek odsetek jest między innymi złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji, która w brzmieniu pierwotnym okazała się błędna i spowodowała powstanie zaległości podatkowych.

Korekta deklaracji znajduje zastosowanie wówczas, gdy niesie ze sobą zmianę w zobowiązaniu podatkowym zadeklarowanym pierwotnie. W takiej sytuacji podmioty uprawnione składają skorygowaną deklarację, gdzie poprawione są mylnie wpisane dane rzutujące na kwotę podatku. W ten sposób odzyskują nadpłacony podatek lub regulują powstałą zaległość podatkową. W tej ostatniej sytuacji złożenie korekty chroni podatnika i powoduje wygaśnięcie zobowiązania oraz zaprzestanie naliczania odsetek.

Tak więc korekta deklaracji jest pojęciem normatywnym i niesie z sobą określone skutki dla podatkowo prawnej sytuacji podatnika lub płatnika. Jak podnosi się w doktrynie skorygowanie deklaracji oznacza poprawienie błędu w tekście uprzednio złożonej deklaracji (zeznaniu) – S. Babiarz, Komentarz do art. 81 O.p. Lex 2015.

Z przepisu art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wynika że korekta to nic innego jak prawo do złożenia skorygowanej deklaracji. Korektę deklaracji można określić, jako dokument wtórny do deklaracji, którą ona koryguje, w żadnym zaś razie nie może być traktowana jako dokument zupełnie odrębny od deklaracji oraz jako dokument mający samoistny, czyli niezależny od deklaracji, byt prawny. Korekta deklaracji zastępuje deklarację ją poprzedzającą, czyli w momencie złożenia korekty deklaracji traci byt prawny deklaracja pierwotna (poprzedzająca korektę).

Z opisu sprawy wynika, że syn Wnioskodawczyni był wspólnikiem spółki jawnej. Dnia 17 września 2020 r. zmarł. Dnia 9 listopada 2020 r. aktem notarialnym Poświadczenia Dziedziczenia Wnioskodawczyni odziedziczyła udziały w spółce. Spółka w 2020 wykazała dochód.

Na początku 2021 r. Wnioskodawczyni złożyła PIT-37, w którym wykazała swoje dochody z tytułu emerytury i odliczenia wykazane w PIT/O. Tytułem złożonego PIT-37 otrzymała zwrot podatku

w wysokości 461 zł. Zwrot nastąpił przed 30 kwietnia 2021 r.

Wnioskodawczyni 30 kwietnia 2021 r. złożyła korektę deklaracji PIT-37 w postaci PIT-36 korekta, w której uwzględniła dochody spółki i swój dochód związany udziałem w spółce. Wybrała rozliczenie kwartalne podatku dochodowego.

Wnioskodawczyni zaznacza, że nie było czynności sprawdzających oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Podatek został zapłacony dnia 30 kwietnia 2021 r. wraz obniżonymi odsetkami za zwłokę do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej.

Za część września 2020 r., czyli 3 kwartał podatek wyniósł w skali podatkowej 9.141 zł płatne do 20 października 2020 r. Do dnia uiszczenia podatku 30 kwietnia 2021 r. upłynęło 192 dni i przy stawce 4% za zaległości podatkowe wyszło 192 zł. Podatek za 4 kwartał 2020 r. wyniósł 122.887 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2021 r. Do dnia uiszczenia podatku upłynęło 100 dni i odsetki obliczone przy 4% stawce wyniosły 1.347 zł. Razem podatek z działalności 132.028 zł i odsetki 1.539 zł. Uwzględniając dochód z emerytury i odliczenia wykazane w PIT/O podatek do zapłaty wyniósł 134.623 zł. Dnia 30 kwietnia 2021 r. na mikrorachunek podatkowy Wnioskodawczyni została wpłacona kwota 134.623 + 1.539 (odsetki) = 136.162 zł. Dnia 9 czerwca 2021 r. na mikrorachunek podatkowy zwrócono kwotę 461 zł jako zwrot dokonanego zwrotu podatku z tytułu wcześniej złożonego PIT-37.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą ustalenia, czy w zaistniałym stanie faktycznym można zastosować obniżone odsetki do 4% na podstawie art. 56a ustawy Ordynacja Podatkowa.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że do zaległości podatkowych powstałych w związku z odziedziczeniem udziałów w spółce jawnej Wnioskodawczyni ma prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Wnioskodawczyni wypełnia warunki umożliwiające skorzystanie z obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, gdyż – jak wskazała – złożyła korektę zeznania podatkowego 30 kwietnia 2021 r. i dokonała zapłaty zaległości podatkowej w tym samym dniu. Zatem Wnioskodawczyni złożyła korektę zeznania podatkowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji i dokonała zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Tym samym Wnioskodawczyni wypełnia warunki z art. 56a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa umożliwiające skorzystanie z obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. Dodatkowo Wnioskodawczyni musi również spełnić warunek wynikający z art. 56a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. korekta zeznania podatkowego nie może zostać złożona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej, jak również nie może zostać złożona po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej czy złożona w wyniku czynności sprawdzających. Zatem jeśli również ten warunek będzie spełniony, to Wnioskodawczyni może zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek (tj. 4%).

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni z ww. zastrzeżeniem należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto zauważyć należy, że w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do wartości kwotowych zawartych we wniosku przez Wnioskodawczynię, a wskazanych w opisie stanu faktycznego, bowiem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dokonuje oceny wyliczeń w ramach procedury wydawania interpretacji indywidualnej.

Do wniosku dołączono dokumenty źródłowe. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Jednocześnie Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego będzie różnił się od rzeczywistego stanu faktycznego, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17.09.2021 r.; sygn. 0111-KDIB1-1.4017.8.2021.2.SG