Wyjaśnienie RIO w Katowicach z 3 stycznia 2012 r. /Organizacja obsługi administracyjno-finansowej szkoły lub placówki/, sygn. WA-0250/114/11

528

Brak jest możliwości powierzenia obsługi administracyjno-finansowej szkoły lub placówki podmiotom, niebędącym jednostkami organizacyjnymi gminy, jak również zatrudnienie na umowę zlecenie przez placówkę oświatową głównego księgowego.

 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 listopada 2011 roku wyjaśniam, że zgodnie z art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. W celu wykonywania zadań, a w szczególności zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki – w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – organ ten może tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej lub organizować wspólną obsługę dla tych instytucji.

W zakresie wykonywania ww. przepisów ustawy o rachunkowości, brak jest możliwości powierzenia obsługi administracyjno-finansowej podmiotom, niebędącym jednostkami organizacyjnymi gminy, jak również zatrudnienie na umowę zlecenie przez placówkę oświatową głównego księgowego.

Zdaniem tut. Izby istnieje możliwość prowadzenia obsługi finansowej szkół i placówek w następujących formach:

1. utworzenie jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek;

2. wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, realizowaną np. przez Wójta, który wykonuje zadania przy pomocy pracowników urzędu gminy lub prowadzenie takiej obsługi przez jedną szkołę dla innych szkół (kilka szkół będzie obsługiwało się razem, czyli jedna z tych szkół będzie obsługiwała pozostałe);

3. organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej przez dyrektora szkoły w ramach swojej jednostki, tzn. powierzając odpowiednie zadania w zakresie gospodarki finansowej pracownikom szkoły – art. 53 i 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.). Z ww. zapisów wynika, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych (odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki) powierza konkretnemu pracownikowi jednostki obowiązki głównego księgowego, w zakresie określonym w ustawie. Ponadto w art. 39 ustawy o systemie oświaty określono zadania dyrektora szkoły, a jednym z nich jest dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły lub placówki;

4. utworzenie przez organ prowadzący zespołu szkół rolnych typów w formie jednostki budżetowej – powołanie dyrektora zespołu szkół, który następnie zorganizuje wspólną obsługę jednostek organizacyjnych, jakimi będą poszczególne typy szkół.

Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach niema charakteru wiążącego.