Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r., sygn. 5.103.2012

506

Z dochodów budżetu powiatu sklasyfikowanych w rozdziale 90019 mogą być finansowane zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawi Prawo ochrony środowiska, natomiast zadania powiatu wynikające z ustawy Prawo wodne ze środków tych realizowany być nie mogą.

 

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII/114/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2012 rok oraz umorzenia w części wszczętego postępowania nadzorczego.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1
Orzeka o nieważności uchwały Nr XIII/114/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2012 rok w części dotyczącej wydatku w kwocie 180.000 zł w formie dotacji celowych dla spółek wodnych Powiatu Pruszkowskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji w związku z finansowaniem ich z dochodów budżetu sklasyfikowanych w rozdziale 90019, z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.).

§ 2
Umarza postępowanie nadzorcze wszczęte w dniu 31 stycznia 2012 roku przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 3.62.2012 w części dotyczącej nieprawidłowości określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5.

§ 3
Od niniejszej uchwały w części dotyczącej § 1 służy Powiatowi Pruszkowskiemu prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała Rady Powiatu.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 3.62.2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie uznania za nieważną uchwały Nr XIII/114/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2012 rok w części dotyczącej:

1) § 5 ust. 1 z powodu istotnego naruszenia art. 212 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 211 ust. 4, art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr XIII/114/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2012 rok

2) § 6 ust. 1 z powodu istotnego naruszenia art. 258 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 231 ustawy o finansach publicznych,

3) § 6 ust. 3 z powodu istotnego naruszenia art. 258 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

4) wydatków budżetu ujętych w tabeli Nr 1 zaplanowanych w rozdziale 90019 w kwocie 500.000 zł z powodu istotnego naruszenia art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w związku art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.),

5) wydatków budżetu, ujętych w tabeli Nr 2 i załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, zaplanowanych w rozdziale 90006 § 2310 w kwocie 100.000 zł w formie dotacji celowych, z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Kolegium Izby wskazało sposób i termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Uchwałą Nr XIV/124/12 z dnia 21 lutego 2012 roku Rada Powiatu Pruszkowskiego dokonała zmian uchwały Nr XIII/114/11/ z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2012 rok usuwając nieprawidłowości wskazane w pkt 1, 2, 3 i 5.

W związku z nieprawidłowościami uchwały budżetowej wskazanymi w pkt 4 Rada Powiatu wyodrębniła w budżecie wydatki w kwocie 732.000 zł przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane z dochodów budżetu sklasyfikowanych w rozdziale 90019 (załącznik Nr 4 do uchwały stanowiący tabelę Nr 8 budżetu). W/w wydatki Rada Powiatu przeznaczyła m.in. na dotacje celowe w kwocie 180.000 zł dla spółek wodnych Powiatu Pruszkowskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji sklasyfikowane w rozdziale 90001 § 2830.

W ocenie Kolegium Izby finansowanie przez powiat ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska nie obejmuje udzielania spółkom wodnym pomocy finansowej z budżetu powiatu w formie dotacji celowych na bieżące utrzymanie szczególnych urządzeń wodnych.

Innymi słowy, zdaniem Kolegium, z dochodów budżetu powiatu sklasyfikowanych w rozdziale 90019 mogą być finansowane zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawi Prawo ochrony środowiska, natomiast zadania powiatu wynikające z ustawy Prawo wodne ze środków tych realizowany być nie mogą.

W tej sytuacji Kolegium Izby orzekło nieważność wydatku budżetu w kwocie 180.000 zł przeznaczonego na dotacje dla spółek wodnych w związku z finansowaniem tego wydatku z dochodów budżetu sklasyfikowanych w rozdziale 90019 budżetu Powiatu.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.