Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. II/297/2012

583

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego bez jednoczesnego zwiększenia odpisu na rzecz izb rolniczych narusza w sposób istotny przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XX/115/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011 – działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 158 §2 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Stwierdza, że przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w części dotyczącej zwiększenia dochodów z tytułu podatku rolnego w wysokości 35.000 zł. bez zwiększenia wydatków na odpis na rzecz izb rolniczych.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XX/115/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Gminy w Jaśle dokonała zmian budżetu gminy na 2011 r. Uchwała ta wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2012 r. Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło, co następuje:

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy m.in. dokonała zwiększenia dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 35.000 zł., natomiast nie dokonała zwiększenia odpisu na rzecz izb rolniczych.

Stosownie do postanowień art. 35 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) dochodem izb rolniczych jest odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Po zmianach dokonanych powyższą uchwałą podatek rolny w budżecie gminy Jasło stanowi kwotę 741.000 zł. W związku z tym 2% z podatku rolnego to kwota 14.820 zł. Tymczasem zaplanowany w budżecie gminy Jasło na 2011 rok odpis na rzecz izb rolniczych wynosi 14.120 zł.

W związku z powyższym dokonanie zwiększenia dochodów z tytułu podatku rolnego bez jednoczesnego zwiększenia odpisu na rzecz izb rolniczych narusza w sposób istotny wyżej cytowany przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

W myśl art. 211 ust. 2 ustawy o finansach publicznych budżet gminy jest uchwalany na rok budżetowy, brak było zatem podstaw do wszczęcia przez organ nadzoru postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności badanej uchwały w trybie art. 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowiło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.