ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Składki na ubezpieczenie

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Stawki procentowe służące do obliczania wysokości składek Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w aktach prawa ubezpieczeń społecznych wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ustala się według zasad określonych poniżej w tabeli.    Rodzaj składki Sposób ustalania Podstawa...

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Odprowadzanie składek na fundusze pozaubezpieczeniowe Poza odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubez-pieczenie zdrowotne, płatnicy – za niektórych ubezpieczonych – są zobowiązani również do uiszczania składek na dwa fundusze pozaubezpieczeniowe, mianowicie: Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). ...

Przedawnienie należności składkowych

Terminy przedawnienia Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 24 ust. 4 s.u.s.). Powyższy termin stosuje się do przedawnienia należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się...

Umarzanie zaległych składek

  Przesłanki umożliwiające umorzenie należności Zgodnie z art. 28 ust. 1 s.u.s. należności z tytułu składek ubezpieczeniowych mogą być umarzane przez ZUS: w całości lub w części. W art. 30 s.u.s. zawarto istotne ograniczenie w możliwości umarzania składek...

Odraczanie terminu płatności składek

  Dopuszczalność zastosowania ulgi Na wniosek płatnika ZUS może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek, jeżeli przemawiają za tym względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie (art. 29 ust. 1 s.u.s.).   Podstawowym warunkiem – jaki musi...

Rozkładanie należności składkowych na raty

  Możliwość zastosowania ulgi Na mocy art. 29 ust. 1 s.u.s. ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, ZUS może na wniosek dłużnika rozłożyć należności z tytułu składek na raty – uwzględniając przy tym możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. ...

Ulgi w opłacaniu składek ubezpieczeniowych dla osób niepełnosprawnych

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepełnosprawne opłaca się w sposób określony w ustawach: s.u.s., wypadkowej i zdrowotnej - na zasadach analogicznych do tych, które obowiązują w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Przepisy dotyczące ulg...

Składki ubezpieczeniowe refundowane przez powiatowe urzędy pracy

Ze środków powiatowych urzędów pracy (PUP) mogą być refundowane składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za: bezrobotnego skierowanego do pracy (jednorazowa refundacja), pracownika pobierającego świadczenie szkoleniowe, osoby zatrudnione przy wykonywaniu: – prac społecznie użytecznych oraz –...

Konsekwencje niewywiązywania się przez płatnika z obowiązków ubezpieczeniowych

Na płatniku spoczywa obowiązek obliczania, rozliczania oraz przekazywania składek ubezpieczeniowych do ZUS (art. 17 ust. 1 s.u.s.). Dotyczy to zarówno części składek finansowanych przez ubezpieczonego, jak i przez płatnika. Obowiązek opłacania składek Na płatniku spoczywa obowiązek...

Składki ubezpieczeniowe osoby współpracującej

Wnioskodawca prowadził działalność z żoną, którą zgłosił do ZUS jako osobę współpracującą i w tym czasie opłacał za żonę składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy). Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej podlegała odliczeniu od podatku dochodowego...