test

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Leksykon oświatowy

Dokumentowanie procesu edukacyjnego

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu...

Ogólne zasady sporządzania i wydawania świadectw, dyplomów i innych druków

Katalog dokumentów szkolnych wydawanych przez upoważnione do tego podmioty określony został w § 2 ust. 3 i 4 wskazanego rozp. Do druków szkolnych należy zatem zaliczyć: świadectwa: szkolne promocyjne; ukończenia szkoły; dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości (dalej: „świadectwa”); certyfikaty kwalifikacji...

Awans zawodowy nauczycieli – ogólne zasady

Zasady uzyskiwania poszczególnych stopni awansu zawodowego określono w przepisach art. 9a–9i KN, a kwestie szczegółowe reguluje rozp. MEN z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574). Stopnie awansu zawodowego W obecnym...

Długość stażu oraz zasady jego odbywania

Wymiar stażu i warunki jego odbywania W obecnym stanie prawnym ścieżka awansu zawodowego nauczyciela – a więc zdobycie wszystkich czterech stopni awansu w zwykłym trybie – zajmuje około 10 lat. Wlicza się w to ustalone w KN okresy karencji, czyli...

Komisje kwalifikacyjne oraz organy nadzoru nad postępowaniem o nadanie stopnia awansu zawodowego

Tworzenie komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły, a w jej skład wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący, przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w § 4 rozp....

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą przejść na świadczenie kompensacyjne finansowane z budżetu państwa. Prawo takie zapisano w ustawie z dn....

Awans zawodowy dyrektorów, pracowników administracji oświaty oraz nauczycieli urlopowanych

Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 KN, nie odbywają stażu, ponieważ w ich przypadku okres pracy (urlopowania, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnieniem funkcji związkowych) jest równoważny z okresem stażu. Dyrektor szkoły, który...

Zasadnicze oraz średnie wynagrodzenie nauczyciela

Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela Podstawowym składnikiem płacy nauczyciela jest wynagrodzenie zasadnicze. Czynnikami, które mają decydujący wpływ na jego wysokość, są: stopień awansu zawodowego nauczyciela, kwalifikacje, jakimi dysponuje nauczyciel – podstawą ich ustalenia jest najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia, wymiar zajęć obowiązkowych. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego...

Praktyczna nauka zawodu

Do obu tych grup stosuje się rozp. MEN z dn. 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391), z tym że do uczniów i słuchaczy wprost, a do pracowników młodocianych – odpowiednio. Praktyczna nauka zawodu uczniów...

Staż uczniowski

Możliwość odbycia takiego stażu mają od 1 września 2019 r. wszyscy uczniowie branżowych szkół I stopnia, pięcioletniego technikum, jak również dotychczasowego czteroletniego technikum. Staż ma ułatwić uczniom uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie,...