ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Projekty aktów prawnych

Druki szkolne lepiej chronione

Resort edukacji przygotowuje zmiany w rozporządzeniu MEN z dn. 27.08.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700, ze zm.). Powodów nowelizacji jest kilka – m.in. wymogi dotyczące zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, wprowadzone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Do dokumentów...

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – planowane zmiany

MEiN przygotowało projekt nowelizacji przepisów dotyczących szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Nowelizacja rozporządzenia obowiązującego bez zmian od 2011 r. wynika z konieczności dostosowania go do aktualnego stanu prawnego w zakresie danych osobowych, ale nie tylko. Chodzi także o zapewnienie nieletnim bezpiecznych...

Posłowie chcą ratować uczniowską spółdzielczość

Zdaniem jego autorów przepisy, na podstawie których dziś działają tego typu inicjatywy, krępują młodą przedsiębiorczość – zostały ukształtowane jeszcze w latach 80. XX wieku i są dalece nieadekwatne do możliwości, które dają dziś gospodarka i dynamiczny rynek. Rozwiązanie? Trzeba napisać prawo od nowa. Anachroniczne przepisy Obecnie sytuacja prawna spółdzielni uczniowskich nie...

MEiN: Wolne uczelnie, wolna edukacja akademicka

Poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni to główne założenia przedstawionego dziś Pakietu Wolności Akademickiej. Umocnienie wolności słowa, badań i nauczania Podczas środowej konferencji minister Przemysław Czarnek zaprezentował szczegóły projektu nowelizacji ustawy – Prawo o...

Psycholog w każdej szkole – tego chcą też uczniowie. Dlaczego?

W obecnym stanie prawnym decyzje dotyczące zatrudniania w szkołach specjalistów zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapadają na poziomie lokalnym. To dyrektorzy szkół wraz z organem prowadzącym decydują, czy w danej szkole lub placówce znajdzie się etat dla psychologa. Uczniowie chcą, żeby to był ustawowy obowiązek. Napisali więc własny projekt...

MEiN: Resort proponuje podział subwencji na 2021 rok

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało już do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Tak jak dotychczas, co roku wydawane przepisy dotyczące podziału środków na realizację zadań oświatowych uzależniają wysokość subwencji dla poszczególnych samorządów od liczby uczniów przeliczeniowych....

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela już w sejmie

W październiku do sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela (i kilku innych ustaw), zawierający głównie zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta, wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Projekt ma usprawnić prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających wobec nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących funkcję dyrektora...

Awans zawodowy nauczycieli poza granicami kraju

Od 01.01.2021 r. nauczyciele szkół za granicą będą mogli przystępować do awansu zawodowego – i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela – ubiegać się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego. Resort edukacji skierował do konsultacji i uzgodnień przepisy wykonawcze regulujące szczegółowo tę procedurę - projekt ... (...) ustawy z dn....

Karta Nauczyciela – rządowy projekt zmian

Dnia 29.06.2020 r. w Rządowym Centrum Legislacji upubliczniony został ... (...) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, modyfikujący poza KN także u.s.o. i u.P.o. Jego głównym celem ma być – jak podaje projektodawca – udoskonalenie dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w tym rozwiązań,...

Będzie nowa Karta Nauczyciela. Znamy projekt ustawy

Zgodnie z zapowiedziami do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został we wtorek, 30 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy w szczególności udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zmiany zaproponowane przez MEN są odpowiedzią na oczekiwania środowisk oświatowych,...