ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Projekty aktów prawnych

W maju komisje sejmowe zakończą prace nad projektem zmian w u.s.o.

W dniu 14 maja Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1312). Celem zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 r....

Solidarna Polska chce 20-godzinnego pensum dla pedagogów i psychologów szkolnych

Ministerstwo zbagatelizowało problem pensum dydaktycznego zatrudnionych w szkole pedagogów i psychologów – uważa Solidarna Polska. Posłowie tego klubu złożyli w sejmie projekt zmian w Karcie nauczyciela. Ich zdaniem specjaliści, niezależnie od tego, czy pracują w szkole czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, powinni być tak samo obciążeni pracą. ...

Nauczyciele zakładów poprawczych będą oceniani na podstawie nowych przepisów

Dyrektor szkoły działającej w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich będzie oceniany przez dyrektora tego zakładu lub schroniska, a nie, jak obecnie, przez ministra sprawiedliwości - wynika z projektu rozporządzenia, nad którym pracuje właśnie ministerstwo sprawiedliwości. Nowa regulacja obejmie pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych...

ZNP: w projekcie zmian w KN nie chodzi o jakość nauczania, tylko o oszczędności

Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje ministerialne propozycje zmian w Karcie nauczyciela. W opublikowanej wczoraj opinii do projektu MEN związkowcy sprzeciwiają zmianom w ewidencji czasu pracy nauczycieli i nowym, niekorzystnym dla nauczycieli zasadom udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. „Projektowane zmiany poszczególnych rozwiązań systemowych zawartych w ustawie –...

MEN: komisja dyscyplinarna I instancji powinna działać przy organie prowadzącym szkołę

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela zakłada zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli. Zdaniem MEN obecne regulacje mają wiele wad, o czym świadczą liczne zastrzeżenia co do działalności komisji dyscyplinarnych oraz skargi na przewlekłość postępowań.   Najważniejsza zmiana ma dotyczyć funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Obecnie postępowanie dyscyplinarne...

Mniej biurokracji w pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W dniu 12 grudnia do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, który ma zastąpić dotychczasowe rozwiązania z 2010 roku, zapewniając spójność z wprowadzanym systemem wspomagania szkół i organizacji pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Proponowane...

Resort edukacji przygotowuje nowe wzory świadectw i arkuszy ocen

W dniu 20 listopada 2012 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Celem nowelizacji rozporządzenia jest: 1) dostosowanie przepisów do zmian wynikających z: kolejnego etapu wdrażania nowej podstawy programowej...

Resort chce poprawić nadzór pedagogiczny

Po niespełna trzech latach od ustanowienia nowego systemu nadzoru pedagogicznego MEN zdecydował się na pierwsze zmiany. - Zebrane w trakcie stosowania rozporządzenia doświadczenia i opinie pozwalają podjąć działania mające na celu usprawnienie ewaluacji zewnętrznej oraz zwiększenie szans na jakościowy rozwój szkół i placówek - przekonuje resort. ...