test

ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Aktualności oświatowe

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy

Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Czym są oddziały przygotowawcze Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki można organizować oddziały przygotowawcze. Dla kogo są oddziały...

MEiN: Szkolnictwo zawodowe i terminy zaświadczeń lekarskich

Resort edukacji wydał przepisy, dzięki którym kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe zyskali dodatkowy czas na dostarczenie zaświadczenia lub orzeczenia z wynikami badań lekarskich lub psychologicznych. Dokumenty te będą mogli przedłożyć w ... (...) wybranej szkole do 23 września, czyli w terminie późniejszym niż ustalony przez kuratora oświaty. Jest to udogodnienie...

Szkoły: Mniej lekcji w językach obcych

Dla uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych organizowana jest nauka języka mniejszości, m.in. w formie dodatkowych lekcji, w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Od 01.09.2022 r. wyjątkiem będą uczniowie należący do ... (...) mniejszości niemieckiej, ponieważ wymiar dodatkowych lekcji języka niemieckiego zostanie zmniejszony do jednej godziny – to efekt rozporządzenia MEiN...

Szkoły: Nowości na egzaminach 2022

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie ograniczonego zakresu wymagań egzaminacyjnych. Przed sesją egzaminacyjną opublikowane zostaną opracowane przez MEiN, CKE oraz GIS wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2022 r. Z uwagi na przedłużający się okres nauki zdalnej, w 2021 r. egzaminy...

Szkolnictwo branżowe: Sześć nowych zawodów

Zawody, o których mowa poniżej, należą do ... (...) branży budowlanej i branży transportu wodnego: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych, technik elektroautomatyk okrętowy, technik przemysłu jachtowego. Nowe zawody zostały wprowadzone do systemu oświaty na wniosek resortów rozwoju i technologii oraz...

Łączone klasy z udziałem młodzieży OHP

Jeżeli tak, to jakie przedmioty mogą być prowadzone łącznie? Jeżeli nie, czy resort planuje zmiany prawne w tym zakresie? Zdaniem posła, autora interpelacji do MEiN, możliwość łączenia klas jest często jedynym sensownym organizacyjnie i finansowo rozwiązaniem, gdy gmina boryka się z małą liczbą uczniów i nauczycieli. Co na to...

Arkusz organizacji szkoły – udział związków w procesie opiniowania

Przepisy dotyczące zasad przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół zawarte są w ... (...) ustawie – Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zgodnie z § 17 ust. 7–10 cyt. rozp. w kwietniu każdego roku dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły na kolejny,...

„Laboratoria Przyszłości” – MEiN szykuje rozszerzenie programu

Według danych resortu edukacji, obecnie w programie „Laboratoria Przyszłości” uczestniczą niemal wszystkie samorządowe szkoły podstawowe w Polsce – blisko 12 tys. placówek. Resort pracuje teraz nad rozszerzeniem programu o pozostałe szkoły podstawowe, a następnie planuje do niego włączyć także szkoły ponadpodstawowe. Przekazane szkołom podstawowym wsparcie może ... (...) być przeznaczone na zakup...

Najnowsza prognoza zapotrzebowania na zawody

Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Na podstawie prognozy szkoły i organy prowadzące podejmują decyzje o uruchomieniu kształcenia w zawodach w kolejnym roku szkolnym, a te, które kształcą w zawodach szczególnie poszukiwanych na krajowym rynku pracy, otrzymują zwiększoną subwencję oświatową. Prognoza jest podzielona...

Program „Poznaj Polskę” będzie kontynuowany i rozszerzany

Resort edukacji podaje, że tym razem do podziału będzie 100 mln zł, z czego połowa na realizację wycieczek do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym, a druga połowa na wycieczki w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień). W tej edycji programu środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do...