ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Tag: ABC prawa pracy

Praca w niedziele i święta

W treści niniejszego punktu przedstawiono regulacje ustawowe dotyczące dni wolnych od pracy (niedziel i...

Normy i ogólny wymiar czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe

Aby zapewnić właściwe i sprawne funkcjonowanie zakładu pracy, pracodawca musi, odpowiednio do swych potrzeb,...

Prawo do odprawy pieniężnej oraz jej wysokość

Uprawnienia w zakresie odpraw pieniężnych przysługujących pracownikom w razie utraty zatrudnienia w ramach grupowego...

Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Ponieważ pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, to w razie braku możliwości wykorzystania...

Sankcje przewidziane w razie utrudniania lub udaremniania działalności organów kontrolnych

Odpowiedzialność karną podmiotów za zakłócanie czynności kontrolnych, do których uprawnione są organy PIP oraz...

Ustalanie wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz innych należności przysługujących pracownikowi

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy oraz inne należności wynikające ze stosunku pracy – oblicza...

Odprawa pośmiertna

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie pracownika, gdy jego śmierć nastąpiła: w czasie...

Podstawy prawne oraz sposoby rozwiązywania umów o pracę

Przepisy prawa pracy (art. 30–43 k.p.) stosunkowo dokładnie określają zarówno zasady, jak i tryb,...

Postępowanie kontrolne

Postępowanie kontrolne prowadzone przez PIP Zasady oraz tryb postępowania kontrolnego prowadzonego przez PIP zostały określone...

Choroby zawodowe

  W przepisach art. 235–2371 k.p. określono obowiązki pracodawcy oraz innych podmiotów w zakresie postępowania...