ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Emerytury i renty

OFE – konieczna gruntowna reforma

Minister pracy wraz z ministrem finansów przedstawili na konferencji w dniu 26.06.2013 r. przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Jest to pierwsza od startu reformy emerytalnej w 1999 r., analiza systemu emerytalnego. W resortach pracy i finansów przeanalizowano skutki reformy dla...

Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – urzędowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 10.06.2013 r. pod pozycją 666 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, w załączniku do którego zawarto...

Rząd przedstawił propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.

Rząd proponuje Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r.   Przedstawiając tę propozycję, wzięto pod...

KE zbadała różnice w wysokości emerytur w zależności od płci

Kobiety otrzymują emerytury niższe średnio o 39 proc. od emerytur, które dostają mężczyźni – wynika z badań sporządzonych przez ekspertów Komisji Europejskiej na temat różnej wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w Europie. Jest to pierwsze badanie tego rodzaju. Dowodzi...

Tablica średniego dalszego trwania życia

W dniu 26 marca 2013 r. na stronach GUS został opublikowany Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Należy podkreślić, że tablica stanowi podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia...

Uczestnicy systemu ubezpieczeń społecznych

Podmioty tworzące system Zgodnie z postanowieniami aktów prawnych, uczestnikami systemu ubezpieczeń społecznych są: ubezpieczenipodlegający na mocy ustaw obowiązkowi opłacania składek, czyli zatrudnieni na podstawie umów o pracę, wykonujący pracę na podstawie umów cywilnych w określonych warunkach, płatnicy składek podlegający obowiązkowi odprowadzania składek za ubezpieczonych...

Podleganie ubezpieczeniom na zasadzie dobrowolności

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe Osoby, które mogą podlegać ubezpieczeniom emerytalno-rentowym na zasadzie dobrowolności, zostały wymienione w art. 7 i 10 s.u.s. – są nimi m.in.: osoby, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom...

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych Od początku 2010 roku na niektórych płatnikach spoczywa obowiązek opłacania dodatkowej składki – na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP). Zobowiązanie to wprowadziła ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656). W wymienionym akcie prawnym...