ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy oraz uprawnienia emerytalno-rentowe

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą przejść na świadczenie kompensacyjne finansowane z budżetu państwa. Prawo takie zapisano w ustawie z dn....

Uprawnienia emerytalne i rentowe nauczycieli

Tytułowe zagadnienie reguluje zatem kilka aktów prawnych: ustawa z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) – dalej „ustawa emerytalna”, ustawa z dn. 26.01.1982...

Wygaśnięcie stosunku pracy

Regulacje KN przewidują szereg przypadków, w których stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa - bez składania oświadczeń woli przez którąkolwiek ze stron. Wygaśnięcie stosunku pracy to, najkrócej mówiąc, ustanie tego stosunku w wyniku zdarzenia prawnego niebędącego czynnością prawną....

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Rozwiązanie stosunku pracy następuje z woli jednej lub obu stron tego stosunku na podstawie czynności prawnej, którą jest złożenie oświadczenia woli. Zasady dotyczące rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami nie są jednolite - regulacje KN inaczej traktują nauczycieli zatrudnionych na...

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć - uzasadniają rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN....

Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami szkoły niebędącymi nauczycielami

Pracownicy niepedagogiczni są zatrudniani w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t. na podstawie umów o pracę. Do rozwiązywania tych umów zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy. Regulacje k.p. stosuje się również do nauczycieli – ale tylko w zakresie nieuregulowanym...

Odprawy pieniężne przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy

Odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania Zgodnie z art. 28 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu orzeczenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie...