ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Stanowiska kierownicze

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach

W myśl art. 62 ust. 1 i 2 u.p.o. publiczną szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Organ prowadzący może też, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, powołać na stanowisko dyrektora publicznej szkoły...

Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?

"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola jeżeli zatrudnia dyrektora ds. pedagogicznych?" Zgodnie z treścią ... (...) art. 36 ust. 1-2a ustawy o systemie oświaty, szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub...

Powierzanie stanowisk kierowniczych

Wymóg przeprowadzenia konkursu nie obowiązuje w szkołach (placówkach) publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące j.s.t. Omówione w tym punkcie przepisy nie dotyczą szkół prowadzonych przez MON i MS lub podporządkowane im organy; mają natomiast odpowiednie zastosowanie do...

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli w określonych typach szkół i placówek

Zgodnie z art. 9 ust. 1 KN stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje, przestrzega podstawowych zasad...

Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela

Zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do...

Odwołanie ze stanowiska kierowniczego

Odpowiednio więc do rodzaju zajmowanego stanowiska kompetencje te wykonuje: organ prowadzący szkołę (j.s.t., minister, osoba prawna niebędąca j.s.t., osoba fizyczna) – w przypadku odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły, dyrektor szkoły – w przypadku odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub z...