ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Pomoc materialna

Podstawy prawne pomocy materialnej oraz źródła jej finansowania

W rozdziale 8a u.s.o. określone zostały warunki, zasady i tryb udzielania pomocy materialnej, natomiast w rozdziale 8 u.f.z.o. – źródła finansowania tych świadczeń. Uprawnienie do pomocy materialnej Zgodnie z art. 90b ust. 1 u.s.o. uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze...

Charakter oraz formy pomocy materialnej

Zgodnie z art. 90c ust. 1 i 4 u.s.o. pomoc materialna udzielana uczniom ma charakter socjalny albo motywacyjny. Co istotne, uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w formie...

Zadania szkoły i j.s.t. w zakresie udzielania pomocy materialnej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym Zgodnie z art. 90f u.s.o. rada gminy ma obowiązek uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Regulamin taki stanowi akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym...

Zmiany w subwencjach oświatowych

Dnia 09.12.2016 r. weszła w życie ustawa z dn. 01.12.2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1985), której głównym celem jest objęcie subwencją oświatową dzieci 6-letnich i...

Czy gmina może wstrzymać wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola?

„Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi niepubliczne przedszkole, założone dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Gmina wstrzymała wypłacanie mu dotacji oświatowej na dalsze prowadzenie przedszkola, uzasadniając to tym, że placówka utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych. Przedszkole jednak dopełniło wszelkich formalności, łącznie ze...

Czy można zaniżyć dotacje gminne dla uczniów?

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje od gminy 75% dotacji. Po analizie dokumentów finansowych dostarczonych przez gminę dotyczących kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych działających w tej gminie - stwierdza się, że o 21% została zaniżona dotacja (koszt utrzymania dziecka w przedszkolach...

MEN: obowiązek dowozu ucznia dotyczy tylko szkoły obwodowej

Do biur poselskich zgłaszają się rodzice i opiekunowie, których dzieci zostały przyjęte do szkół poza obwodem zamieszkania i nie mogą korzystać z bezpłatnego dowozu. Argumentują, że skoro „pieniądz idzie za uczniem”, a rodzicom i opiekunom przysługuje prawo wyboru szkoły, do...

Czy 2,5-letnie dziecko może uczęszczać do przedszkola?

„Stowarzyszenie prowadzi przedszkole niepubliczne. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola w uzasadnionych przypadkach. Jakie podstawowe wymogi i dokumenty należy mieć, aby takie dziecko zostało przyjęte do przedszkola niepublicznego?” Według treści art. ... (...) art. 14 ust. 1b...

Bezpłatny dowóz uczniów do szkoły

"Czy gmina ma obowiązek zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do szkoły uczęszczającemu we własnym obwodzie? Zaznaczam, że dziecko ma już obowiązek szkolny."   Stosownie do treści ... (...) art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy o systemie oświaty, „obowiązkiem...

Pomoc gminy dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie

Regulacje ustawy o systemie oświaty (u.s.o.) nakładają na gminę obowiązek finansowania dotacji udzielanej szkole prowadzonej przez stowarzyszenie, niezależnie od tego, czy jest to szkoła publiczna, czy niepubliczna. Nie ma jednak podstaw do tego, ... (...) aby z dotacji otrzymywanej z...