ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Placówki oświatowe

Aktualne wytyczne GIS, MEN, MZ

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Wytyczne Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form...

Likwidacja publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek

Likwidacja szkoły lub placówki publicznej W myśl art. 89 ust. 3 u.p.o. szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez j.s.t. może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez j.s.t. – po uzyskaniu...

Zespoły szkół i placówek

Ponadto, zgodnie z ust. 1a, 2 i 3 ww. regulacji, organ prowadzący może połączyć w zespół: liceum ogólnokształcące dla młodzieży i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli zajęcia edukacyjne w tych szkołach nie są prowadzone w tym samym czasie; prowadzoną przez siebie...

Szkoły eksperymentalne

Wyjątkiem jest sytuacja uregulowana w art. 178 u.p.o. – zgodnie z ust. 1 tej regulacji tylko MEN może, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3...

Dotacja podręcznikowa

Wskazana ustawa nakłada na szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Aby możliwa...

Zadania oświatowe gmin, powiatów i województw

W wyniku reformy samorządowej ukończonej w 1999 r. państwo przekazało obowiązek prowadzenia szkół i placówek publicznych samorządom. Jednostki samorządowe poszczególnych szczebli są odpowiedzialne za realizację zadań oświatowych na swoim obszarze. W art. 4 ust. 28 u.p.o. ustawodawca definiuje zadania oświatowe...

Dotowanie publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Od 1 stycznia 2018 r. kwestie związane z finansowaniem niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek publicznych regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dn. 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) – dalej: „u.f.z.o.”. Publiczne placówki...

Część oświatowa subwencji ogólnej

Jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) uprawnione są do udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, co wynika wprost z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 167 ust. 2 ustawy zasadniczej dochodami jednostek...

Dotacja przedszkolna

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozdział 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), zatytułowany „Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego”, w którym zawarto przepisy dotyczące udzielania j.s.t. dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na rozwój...

Rozliczenia kosztów edukacji przedszkolnej między gminami

W rozdziale 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (u.f.z.o.), zatytułowanym „Rozliczenia finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego”, zawarto przepisy, które wskazują, jak gminy powinny rozliczać się między sobą w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej, w przypadku gdy...