ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Leksykon oświatowy

Ocena pracy nauczycieli, wychowawców i pracowników pedagogicznych

Zasady oceniania pracy nauczycieli zostały określone w przepisach KN, a w kwestiach szczegółowych ustawa ta odsyła do przepisów rozp. MEN z dn. 19.08.2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu...

Ocena pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek

Zasady oceniania pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli oraz publicznych kolegiów pracowników służb społecznych, zostały określone w przepisach KN, a w kwestiach szczegółowych ustawa ta odsyła do rozp. MEN z dn. 19.08.2019 r. w...

Wynagrodzenie egzaminatorów i innych osób za udział w przeprowadzaniu egzaminów

Zasady wynagradzania egzaminatorów, asystentów technicznych i nauczycieli akademickich określono w rozp. MEN z dn. 22.08.2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. z...

Dodatki do wynagrodzenia nauczyciela

Jak wynika z regulacji art. 30 ust. 2 KN, prawo do dodatków oraz ich wysokość uzależnione są odpowiednio od: okresu zatrudnienia (stażowy), jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć (motywacyjny), powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji (funkcyjny) oraz...

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach

W myśl art. 62 ust. 1 i 2 u.p.o. publiczną szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Organ prowadzący może też, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, powołać na stanowisko dyrektora publicznej szkoły...

Czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczycieli W przypadku czasu pracy nauczycieli kluczowe znaczenie ma rozróżnienie między wymiarem czasu pracy a wymiarem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które zobowiązany jest realizować nauczyciel. Ten ostatni wymiar, czyli pensum, zależy przede wszystkim od rodzaju placówki,...

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli reguluje obszerny rozdział 10 KN (art. 75–85z). Szczegółowe rozwiązania zawarto natomiast w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 85v KN – tj. w rozp. MEN z dn. 25.05.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu...

Rada pedagogiczna oraz społeczne organy działające w szkole i placówce

Omówione w tym punkcie przepisy rozdziału 4 u.p.o. „Społeczne organy w systemie oświaty” nie dotyczą niesamorządowych szkół i placówek publicznych oraz szkół i placówek niepublicznych (art. 87 u.p.o.). Rada pedagogiczna Rada pedagogiczna to organ kolegialny, któremu ustawodawca przyznaje szerokie kompetencje w...

Standard kształcenia nauczycieli w systemie szkolnictwa wyższego

Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa z dn. 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) wskazuje listę zawodów, do wykonywania których niezbędne jest ukończenie kierunku studiów prowadzonych...

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Omawiając zagadnienie nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami, należy w pierwszej kolejności określić: podmiot zatrudniający, miejsce nawiązania stosunku pracy oraz podstawy prawne, na jakich czynność ta następuje. W myśl art. 68 ust. 5 u.p.o. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych...