ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Samorząd

Szkoły: Organizacja dożywiania dzieci

Gminny ośrodek pomocy społecznej (GOPS) realizuje zadanie dożywania dzieci w szkołach. W tym celu między ośrodkiem a szkołą dochodzi do wymiany danych osobowych uczniów, którzy potrzebują takiej formy wsparcia. Czy taką wymianę należy kwalifikować jako powierzenie danych osobowych, co wiązałoby się z koniecznością zawarcia umowy między podmiotami je wymieniającymi, czy...

Samorządy: Jakie zmiany nastąpią w dotacjach dla oświaty?

Dnia 26.10.2021 r. weszła w życie ... (...) ustawa z dn. 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927). Część jej postanowień zacznie jednak obowiązywać dopiero od 01.01.2022 r. – są wśród nich m.in. nowe przepisy dotyczące rozliczania i...

Wynagradzanie pracowników samorządowych – nowe rozporządzenie

Dnia 01.11.2021 r. weszło w życie rozporządzenie RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej jako „r.w.p.s”. Wydanie nowego aktu stało się konieczne, ponieważ ustawa z dn. 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834)...

Epidemia: Prezentujemy gotowe procedury do wytycznych sanitarnych cz.2

Informacja o wystąpieniu objawów ... (...)   miejscowość, data .......................................   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ....................................................................   INFORMACJA o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem. Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 02.07.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art....

Epidemia: Prezentujemy gotowe procedury do wytycznych sanitarnych cz.1

Informacja dyrektora szkoły dla rodziców, w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkole ... (...)   miejscowość, dnia ...............................     Drodzy Rodzice, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor Szkoły ……...........................…………........... im. ………….....................… podjął decyzję o zawieszeniu dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych od dnia ...................………….. r. do dnia ………….........................…. r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W...

Zaległości w opłatach za przedszkole. Co z odsetkami?

W przypadku nieopłacenia w terminie należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dziecka w przedszkolu publicznym jednostka samorządu terytorialnego (j.s.t.) powinna ... (...) naliczyć odsetki jak od zaległości podatkowych – wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku. W stanowisku wydanym 21.06.2021 r. białostocka Izba odniosła się do zasadności ustalania, a co...

Samorząd: Zmiany w sprawie rozliczania i zwrotu subwencji oświatowej

Przyjęta przez sejm dnia 17.09.2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – czyli tzw. ustawa o wsparciu j.s.t. w związku z programem Polski Ład – zawiera także zmiany dotyczące rozliczania i zwrotu nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej. Dochodzenie nienależnie pobranej subwencji Chodzi...

Szkoły: Tryb wyboru i delegowania przedstawicieli rady rodziców

Ani przepisy ustawy Prawo oświatowe (u.P.o.)., ani przepisy wykonawcze nie ustalają trybu wyboru i delegowania przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły. Kwestia ta powinna być przedmiotem regulacji normujących ... (...) działalność rady rodziców, czyli uchwalonego przez nią regulaminu, w którym określa się w...

Wynagradzanie pracowników samorządowych – nowelizacja rozporządzenia

Dnia 01.10.2021 r. weszło w ... (...) życie rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 08.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1723), którego głównym celem jest uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Aktualizacja poziomu wynagrodzeń Zgodnie z rozp. RM z...

Polski Ład i dofinansowanie dla j.s.t.

Rozwiązania zaproponowane w ramach Polskiego Ładu zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W 2022 r. żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe niż wynika to z prognoz samorządów. W 2022 r. łączne dochody wszystkich j.s.t. z...