ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Orzeczenia izb obrachunkowych

Wyjaśnienie RIO w Kielcach z 15 marca 2012 r. /Obniżenie z mocą wsteczną ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego/, sygn. WI-44/1303/2012

Rada gminy może w ciągu roku podatkowego podjąć uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczania podatku rolnego, nadając jej moc wsteczną, od początku roku.   W odpowiedzi na pismo Zastępcy Wójta Gminy Lipnik...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. 8/16/2012

Przepis art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym jest przepisem określającym normy kompetencyjne dla Wójta gminy i nie może w związku z powyższym stanowić podstawy prawnej do podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego...

Wyjaśnienie RIO w Kielcach z dnia 27 marca 2012 r. /Ewidencja majątku przekazanego w bezpłatne użytkowanie samorządowej instytucji kultury/, sygn. WI-44/1460/2012

Przejęte przez powstałą instytucję kultury składniki majątkowe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) będą dla niej stanowiły kontrolowane przez nią zasoby majątkowe i powinny być ujęte w jej księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych.   W...

Wyjaśnienie RIO w Kielcach z dnia 21 marca 2012 r. /Dopuszczalne zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości/, sygn. WI-44/1360/2012

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych wolnostojących wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego jest prawidłowe w świetle art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W...