ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Orzeczenia izb obrachunkowych

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2012 r., sygn. III/662/2012

Na podstawie art. 251 ust. 2 w związku z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwałę w sprawie wydatków niewygasających podjąć może jedynie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która otrzymała dotację celową na realizację inwestycji w formie...

Wyjaśnienie RIO w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2012 r. /Dotacja na dziecko w przedszkolu, które nie ukończyło 3 roku życia/, sygn....

Możliwość objęcia wychowaniem przedszkolnym dziecka, które ukończyło 2,5 roku ale nie ukończyło 3 roku życia (i tym samym ubiegania się o dotację z budżetu gminy na takie dziecko) dotyczy tylko przedszkoli a nie innej formy wychowania przedszkolnego. ...

Wyjaśnienie RIO w Szczecinie z 16 lutego 2012 r. /Finansowanie ekspertyz przy zamykaniu składowiska odpadów/, sygn. K-0542/9/SA/12

Koszty ekspertyz mogą być pokryte ze środków własnych województwa, a po wydaniu przez Marszałka decyzji administracyjnej o zamknięciu składowiska, zostanie nimi obciążony zarządzający składowiskiem odpadów na podstawie przepisów art. 54d ustawy o odpadach.   Nawiązując...

Wyjaśnienie RIO w Katowicach z dnia 17 lutego 2012 r. /Klasyfikacja odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego/, sygn. WA-0250/132/11

Dochód z odsetek ustawowych od opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku nieterminowej wpłaty należy klasyfikować w paragrafie 092 - Pozostałe odsetki.   W odpowiedzi na wniosek z dnia 14 grudnia 2011 roku wyjaśniam, że...

Odsetki od nienależnie pobranego stypendium

Brak jest podstaw prawnych do naliczania i egzekwowania odsetek od nienależnie pobranego stypendium.   Wyjaśnienie RIO w Katowicach z 24 stycznia 2012 r. /Odsetki od nienależnie pobranego stypendium /, sygn. WA-0250/121/11 W odpowiedzi na Pani...

Ochrona i promocja zdrowia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogólnie ujęte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jest możliwe do realizacji na gruncie tej ustawy. Nie można go jednak utożsamiać z pojęciem świadczeń zdrowotnych, określonych w ustawie o...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. IX/1927/2012

Brak przepisów upoważniających do przekazania z budżetu samorządu województwa dotacji podmiotowej dla Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. jako operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w przewozach pasażerskich. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej...

Wyjaśnienie RIO w Szczecinie z 14 marca 2012 r. /Pełnienie funkcji społecznie a wolontariat/, sygn. K-0542/16/UG/12

Zapis w statucie organizacji mówiący o pełnieniu funkcji społecznie nie może być tożsamy z oświadczeniem o tym, że członek stowarzyszenia pełniący swoje funkcje społecznie jest wolontariuszem.   Odpowiadając na pismo Pana Burmistrza (znak: BP-51.510.01.2012) z...

Wyjaśnienie RIO w Szczecinie z 12 marca 2012 r. /Klasyfikacja wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej/, sygn....

Wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej można klasyfikować w § 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedno­stek samorządu terytorialnego”.   Nawiązując do pisma Pana Burmistrza z...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 marca 2012 r., sygn. 0102-93/12

Art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wiąże pobieranie opłaty targowej tylko z dokonywaniem sprzedaży, a nie za m2 zajęte przez konkretne stoisko, stanowisko lub za ilość samochodów na lawecie.   w...