ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Orzeczenia izb obrachunkowych

Klasyfikacja odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego

Odsetki od pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego klasyfikuje się w paragrafie 092 - Pozostałe odsetki.   Wyjaśnienie RIO w Katowicach z 17 lutego 2012 r. /Klasyfikacja odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego/, sygn....

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2012 r., sygn. II/297/2012

Zwiększenie dochodów z tytułu podatku rolnego bez jednoczesnego zwiększenia odpisu na rzecz izb rolniczych narusza w sposób istotny przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w...

Wyjaśnienie RIO w Katowicach z 3 stycznia 2012 r. /Organizacja obsługi administracyjno-finansowej szkoły lub placówki/, sygn. WA-0250/114/11

Brak jest możliwości powierzenia obsługi administracyjno-finansowej szkoły lub placówki podmiotom, niebędącym jednostkami organizacyjnymi gminy, jak również zatrudnienie na umowę zlecenie przez placówkę oświatową głównego księgowego.     W odpowiedzi na pismo z dnia 8 listopada 2011 roku wyjaśniam, że zgodnie z art....

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. 1.8.2012

Określenie minimalnego wymiaru godzin w którym zapewniona ma być opieka w żłobku i w klubie dziecięcym jako warunku, od którego spełnienia uzależnione ma być udzielenie dotacji celowej, narusza art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r., sygn. 5.103.2012

Z dochodów budżetu powiatu sklasyfikowanych w rozdziale 90019 mogą być finansowane zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawi Prawo ochrony środowiska, natomiast zadania powiatu wynikające z ustawy Prawo wodne ze środków tych realizowany być nie...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. 3.56.2012

Żadne z kryteriów ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego ujętych w art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych nie obejmuje kategorii rodzaju nawierzchni zajmowanego pasa drogowego, zatem nie można ustalić różnych stawek opłat ze względu na to, czy...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. 2.34.2012

Decyzja Rada Gminy o bezpośredniej regulacji rachunków klubu sportowego, który nie jest jednostką organizacyjną Gminy lecz stowarzyszeniem działającym na jej terenie, nie znajduje uzasadnienia w przysługujących Radzie Gminy wyłącznych kompetencjach, zapisanych w art. 18 ustawy o samorządzie gminnym, w...

Wyjaśnienie RIO w Katowicach z 4 stycznia 2012 r. /Egzekucja opłat za udostępnianie przystanków komunikacyjnych/, sygn. WA-0250/113/11

Opłatom za udostępnianie przystanków komunikacyjnych należy przyznać administracyjny charakter. W wypadku braku dobrowolnej wpłaty ich dochodzenie następuje w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.   W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 24 października...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. 1.5.2012

w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/138/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie opłaty targowej na 2012 rok   Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia...

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. 3.59.2012

Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy. Remont kapliczki niewpisanej do rejestru zabytków ani zakupu tablic adresowych na domy mieszkalne do nich nie należy.   w sprawie: wszczęcia postępowania...