ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Prawo pracy - ustawy

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Dz.U. 2021.1666 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1666 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej, zwanej...

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej…

Dz.U. 2019.621 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej...

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.641 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1140; z 2023 r. poz. 641 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1616 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1646; z 2022 r. poz....

Ustawa o pracy na morzu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.261 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1694, poz. 2185; z 2023 r. poz. 261 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023...

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2666 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2232; z 2020 r. poz. 568, poz....

Ustawa o dniach wolnych od pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1920 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są: 1) dni niżej wymienione: a) 1 stycznia...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.669 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 669 Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) przyznawania i wypłaty świadczeń...

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2241 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 2241 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zatrudnienia socjalnego. 2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do: 1)...

Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.200 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 200 Art. 1. 1.  Zatrudnianie osób pozbawionych wolności odbywa się w trybie i na zasadach określonych...

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.641 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1969; z 2023 r....

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2009.97.805 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584, Nr 120, poz. 778, z 2009 r. Nr 97,...

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.735 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 735 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140),...

Ustawa o związkach zawodowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.854 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 854 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy,...

Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Dz.U. 1990.54.310 Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310 Art. 1. 1. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego...