ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks pracy

k.p. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-21)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.641 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 26.04.2023 r. — dotyczą art. 183e. Preambuła (uchylona) Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. Kodeks...

k.p. – Dział II. Stosunek pracy (art. 22-77)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.641 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 26.04.2023 r. — dotyczą art.: 25, 26, 261 (dodany), 29,...

k.p. – Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (art. 77[1]-93)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1510 Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 771. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów...

k.p. – Dział IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika (art. 94-113[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.641 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 26.04.2023 r. — dotyczą art.: 94, 942, 9413 (dodany). Rozdział I Obowiązki...

k.p. – Dział V. Odpowiedzialność materialna pracowników (art. 114-127)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1510 Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach...

k.p. – Dział VI. Czas pracy (art. 128-151[12])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.641 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 26.04.2023 r. — dotyczą art.: 134, 1481 (dodany). Rozdział I Przepisy ogólne Art....

k.p. – Dział VII. Urlopy pracownicze (art. 152-175)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.641 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 26.04.2023 r. — dotyczą art.: 1731–1733 (dodane w nowym rozdz....

k.p. – Dział VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 175[1]-189[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.641 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 26.04.2023 r. — dotyczą art.: 177, 178, 1791 (uchylenie), 180,...

k.p. – Dział IX. Zatrudnianie młodocianych (art. 190-206)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1510 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. § 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła...

k.p. – Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237[15])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.240 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 240), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 21.02.2023 r. — dotyczą art. 229. Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. §...

k.p. – Dział XI. Układy zbiorowe pracy (art. 238-241[30])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1510 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej — należy przez to rozumieć organizację związkową, będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową...

k.p. – Dział XII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy (art. 242-280)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1510 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § 2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed...

k.p. – Dział XIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281-290[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.641 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 26.04.2023 r. — dotyczą art. 281. (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I...

k.p. – Dział XIV. Przedawnienie roszczeń (art. 291-295)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1510 Art. 291. § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. § 2. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika...

k.p. – Dział XV. Przepisy końcowe (art. 296-305)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1700 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.09.2022 r. — dotyczy art. 304. Art. 296. (uchylony) Art. 297. Minister Pracy i...