ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks cywilny

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art. 2. (uchylony) Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Art. 4. (uchylony) Art....

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł II. Osoby (art. 8-43[10])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Dział I Osoby fizyczne Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. § 2. (uchylony) Art. 9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa...

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł III. Mienie (art. 44-55[4])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 44. Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Art. 441. § 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. § 2. Uprawnienia...

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł IV. Czynności prawne (art. 56-109[9])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Dział I Przepisy ogólne Art. 56. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Art. 57. §...

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł V. Termin (art. 110-116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 110. Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub, decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe. Art. 111. § 1. Termin oznaczony...

k.c. – Księga pierwsza. Część ogólna – Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń (art. 117-125)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 117. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego...

k.c. – Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe – Tytuł I. Własność (art. 126-231)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Dział I Przepisy ogólne Art. 126.–139. (uchylone) Dział II Treść i wykonywanie własności Art. 140. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze...

k.c. – Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe – Tytuł II. Użytkowanie wieczyste (art. 232-243)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 232. § 1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego...

k.c. – Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe – Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244-335)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Dział I Przepisy ogólne Art. 244. § 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. § 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują...

k.c. – Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe – Tytuł IV. Posiadanie (art. 336-352)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 336. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający...

k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353-365[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 353. § 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. § 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Art....

k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli (art. 366-383)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Dział I Zobowiązania solidarne Art. 366. § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z...

k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (art. 383[1]-396)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 3831. Przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty. Art. 384. § 1. Ustalony...

k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł IV. (uchylony)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 397.–404. (uchylone)

k.c. – Księga trzecia. Zobowiązania – Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405-414)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1360 Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Art....