ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zasady zatrudniania

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z młodocianymi pracownikami

  Zawieranie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego Przepis art. 194 k.p. stanowi, że do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy k.p. dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196. Zawarcie umowy o...

Szczególne przypadki zatrudniania na zasadach określonych dla młodocianych

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) wprowadziła kilka istotnych modyfikacji w zakresie przepisów Działu IX k.p., w których zostały określone zasady zatrudniania młodocianych. Nowe zapisy...

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe młodocianych

Czas pracy młodocianych Czas pracy młodocianego w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę (art. 202 § 1 k.p.). Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę (art....

Ogólne zasady dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników

W dniu 1 września 2018 r. – po upływie wieloletniego vacatio legis – wszedł w życie art. 2 ustawy z dnia 19.03.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 56...

Badania lekarskie pracowników młodocianych oraz wykazy prac wzbronionych

Szczególna ochrona zdrowia pracowników młodocianych polega na ustaleniu określonych standardów w zakresie badań lekarskich, dobowego czasu pracy, zakazu pracy w nadgodzinach i w porze nocnej oraz prac wzbronionych.  W treści tego punktu uwzględniono uregulowania odnoszące się do obowiązków...

Zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac

Pracownika młodocianego można zatrudnić nie tylko w celu przygotowania zawodowego. Należy jednak pamiętać o szczególnych zasadach zatrudniania młodocianych. Zasady zatrudniania pracowników młodocianych przy lekkich pracach Przepisy k.p. dopuszczają możliwość zatrudnienia młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe -...

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Ogólne zasady dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 2 k.p.). Szczegółowe zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego określono w przepisach rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w...