ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Finansowanie kosztów zatrudnienia

Dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz wynagradzanie młodocianych

W obecnym stanie prawnym zasady udzielania pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, regulują zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.). Z...

Refundowanie wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Zgodnie z § 8 wymienionego powyżej rozp. MPiPS z dn. 25.06.2014 r. refundacja pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z...