ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

ABC prawa pracy

Postępowanie przed sądem pracy – przepisy szczególne

Jak już wielokrotnie była o tym mowa, postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy stanowi szczególny rodzaj postępowania sądowego wyodrębnionego w przepisach k.p.c. Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy normuje wybrane zagadnienia procedury sądowej, natomiast w pozostałych kwestiach stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w części ogólnej...

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

Podstawowe prawa pracownika wynikające z przepisów dotyczących organizowania bezpiecznych warunków pracy Każdy pracownik ma prawo do wykonywania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Powyższa zasada - mająca powszechnie obowiązujący charakter - oznacza, że pracodawca musi zagwarantować pracownikowi >w szczególności:...

Czy oskładkować odprawę pieniężną?

Czy od odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników nalicza...