ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ochrona zdrowia pracownika

Choroby zawodowe

  W przepisach art. 235–2371 k.p. określono obowiązki pracodawcy oraz innych podmiotów w zakresie postępowania związanego z przypadkami podejrzenia choroby zawodowej, jej powstania oraz dokumentowania faktu zaistnienia takiej choroby. Na szczeblu wykonawczym kwestie postępowania dotyczącego zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, a...

Czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

Materiały i procesy technologiczne Zgodnie z art. 220 § 1 k.p. niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych. Kto wbrew obowiązkowi stosuje materiały i procesy technologiczne bez...

Badania profilaktyczne pracowników

W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu...

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

Obowiązki pracodawcy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników określono w przepisach rangi ustawowej (art. 226–233 k.p.) oraz w regulacjach wykonawczych, spośród których największe znaczenie ma rozp. MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy...

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawianie zaświadczeń lekarskich

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy Szczegółowe zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera i felczera oraz sposób dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy uregulowano w przepisach rozp. MZ z dn. 22.07.2005 r. w sprawie orzekania o czasowej...